Archiwa tagu: Syriza

Tsipras zaproszony do Portugalii, by zobaczyć skutki cięć budżetowych

GrecyKandydat na prezydenta Portugalii Paulo Morais, który w przeszłości był wiceszefem administracji miasta Porto, skrytykował ostre cięcia budżetowe i nową umowę w sprawie greckiego długu w programie Terça à Noite radia Renascença. Czytaj dalej

Grecki parlament uchwalił reformy oszczędnościowe

TsiprasAParlament grecki uchwalił w nocy ze środy na czwartek znaczną większością głosów ustawę o reformach oszczędnościowych będących warunkiem kredytodawców udzielenia Grecji kolejnej pomocy. Wielu członków rządzącej partii Syriza głosowało przeciwko ustawie, mimo apelu premiera Ciprasa. Czytaj dalej

Sondaże: Grecy w referendum powiedzieli „nie”!

Syriza_greeceSondaże wskazują niezbicie, że Grecy odrzucili unijną interwencję finansową i kolejne cięcia budżetowe. Powiedzieli „nie” w niedzielnym referendum – wynika ze wstępnych sondaży przeprowadzonych metodą telefoniczną. „Nie” – powiedziało ponad 60 proc! Już jutro w tej sprawie odbędzie się pilne spotkanie Angeli Merkel i Francoisa Hollande’a – informuje Reuters. Czytaj dalej

Unia straszy Grecję

SyrizaFlagsUnij­ny ko­mi­sarz ds. go­spo­dar­czych i wa­lu­to­wych, Fran­cuz Pier­re Mo­sco­vi­ci w wy­wia­dzie dla nie­miec­kie­go „Spie­gla” ka­te­go­rycz­nie prze­strzegł przed ry­zy­kiem, z jakim wią­za­ło­by się ewen­tu­al­ne opusz­cze­nie stre­fy euro przez Gre­cję.

– W końcu wszy­scy w Eu­ro­pie je­ste­śmy prze­cież chyba zgod­ni co do tego, że Gre­xit (wyj­ście Gre­cji z eu­ro­lan­du) byłby ka­ta­stro­fą – dla grec­kiej go­spo­dar­ki, ale także dla całej stre­fy euro – po­wie­dział Mo­sco­vi­ci. „Spie­gel” re­la­cjo­nu­je jego wy­po­wiedź w dzi­siej­szym wy­da­niu in­ter­ne­to­wym. Czytaj dalej

Grecy żądają od Niemców 160 mld i grożą zajęciem ich nieruchomości

ateny_euroGre­cja do­ma­ga się od Nie­miec wy­pła­ty re­pa­ra­cji wo­jen­nych w wy­so­ko­ści 160 mld euro. Zwa­żyw­szy na brak po­ro­zu­mie­nia, wła­dze grożą prze­ję­ciem nie­miec­kich nie­ru­cho­mo­ści w kraju jako re­kom­pen­sa­tę za stra­ty po­nie­sio­ne pod­czas na­zi­stow­skiej oku­pa­cji.

– Niem­cy nigdy nie za­pła­ci­ły od­po­wied­nio za szko­dy wy­rzą­dzo­ne pod­czas na­zi­stow­skiej oku­pa­cji – po­wie­dział pre­mier Gre­cji Ale­xis Tsi­pras i jed­no­cze­śnie za­po­wie­dział po­wo­ła­nie ko­mi­sji, która zaj­mie się tą spra­wą. Jego rząd wy­da­je się być zde­ter­mi­no­wa­ny w walce o wy­pła­tę od­szko­do­wań wo­jen­nych i zwrot po­życz­ki udzie­lo­nej III Rze­szy pod przy­mu­sem przez grec­kie banki w cza­sie II wojny świa­to­wej. Jej war­tość w 1945 roku wy­nio­sła pół mi­liar­da re­ich­sma­rek. Or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we osza­co­wa­ły, że war­tość od­szko­do­wań wy­no­si obec­nie ok. 160 mld euro, w tym 11 mld euro – przy­mu­so­wa po­życz­ka. Pre­zy­dent Gre­cji Ka­ro­los Pa­pu­lias we­zwał Niem­cy do jak naj­szyb­sze­go pod­ję­cia roz­mów. Czytaj dalej

Grecja odprawiona z kwitkiem

TsiprasMinistrowie finansów państw strefy euro na nadzwyczajnym posiedzeniu nie osiągnęli w środę porozumienia z Grecją w sprawie jej dalszego wsparcia.

Rozmowy, które zaczęły się późnym wieczorem w Brukseli, były pierwszą okazją do wymiany poglądów z nowym ministrem finansów Grecji Janisem Warufakisem. Po kilku godzinach obrad, ministrowie rozjechali się do stolic bez zawarcia porozumienia. Czytaj dalej

Exit poll: wybory wygrała Syriza

Syriza_greeceSocjalistyczna partia Syriza zdobyła w przedterminowych wyborach parlamentarnych w Grecji 36-38 proc. głosów, co oznacza, że w 300-osobowym parlamencie może zapewnić sobie od 148 do154 miejsc – wynika z uaktualnionych danych exit poll. Konserwatywna Nowa Demokracja premiera Antonisa Samarasa zdobyła 26-28 proc. Według tego sondażu do parlamentu wejdzie 7-8 partii.
Wyniki wyborów w Grecji są zgodne z oczekiwaniami. Grecy są zmęczeni wyrzeczeniami.

Liderzy Syrizy obiecywali, że po ich zwycięstwie nastąpi koniec wyrzeczeń. No i stało się. Przedstawiciele zwycięskiej Syrizy mówią o „historycznym zwycięstwie”. Czytaj dalej