Archiwa tagu: kryzys na Ukrainie

Kijów odmówił Warszawie zwiększenia eksportu energii elektrycznej

licznikKijów na razie odmówił Polsce zwiększenia eksportu energii elektrycznej w celu stabilizowania sytuacji w polskim systemie energetycznym, który jest przeciążony z powodu wysokiej temperatury atmosferycznej – poinformował szef Ministerstwa Energetyki Ukrainy Wołodymyr Demczyszyn. Czytaj dalej

Miller: nasilenie tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie; konieczna reakcja parlamentu

MillerNa­si­la­nie ten­den­cji na­cjo­na­li­stycz­nych na Ukra­inie po­win­no spo­wo­do­wać re­ak­cję pol­skie­go par­la­men­tu – prze­ko­ny­wał pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej szef SLD Le­szek Mil­ler. Po­sło­wie So­ju­szu skie­ro­wa­li do mar­szał­ka Sejmu pro­jekt uchwa­ły w tej spra­wie.

Jak pod­kre­śla­ją w pro­jek­cie po­sło­wie SLD, „kul­ty­wo­wa­nie przez ukra­iń­skie wła­dze pań­stwo­we ten­den­cji na­cjo­na­li­stycz­nych, na­wią­zu­ją­cych do myśli Dmy­tro Don­ce­wa i prak­ty­ki po­li­tycz­nej Ste­pa­na Ban­de­ry, a także glo­ry­fi­ko­wa­nia po­sta­ci od­po­wie­dzial­nych za zbrod­nie po­peł­nio­ne na lud­no­ści pol­skiej”, budzi głę­bo­kie za­nie­po­ko­je­nie. Czytaj dalej

Piechociński: ukraińska gospodarka zaczyna się rozpadać

uchodzcy„Ukraińska gospodarka zaczyna się rozpadać, co grozi napływem do Polski setek tysięcy ukraińskich imigrantów” – taką opinię wyraził wicepremier, minister gospodarki RP Janusz Piechociński w opublikowanym dzisiaj wywiadzie dla agencji Reutera.
„Najbardziej czarny scenariusz rozwoju wydarzeń na Ukrainie nie wyklucza napływu do Polski kilkuset tysięcy imigrantów. Patrząc na wydarzenia z ostatniego roku, powinniśmy brać pod uwagę wszystkie scenariusze i przygotować się do nich” – uważa Piechociński. Czytaj dalej

Rosjanie oskarżają Żołnierzy Wyklętych o mordowanie czerwonoarmistów

ros_gaz„Rossijskaja Gazieta” opublikowała dziś na swojej stronie informację o ujawnieniu przez Rosyjską Federalną Agencję Archiwów dokumentów świadczących o mordowaniu żołnierzy sowieckich przez polskie oddziały partyzanckie. Oświadczenie w tej sprawie wydał już Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Czytaj dalej

Panika w kijowskich sklepach. Ludzie kupują wszystko

UkrainaZakupyPrze­ra­że­ni pi­ku­ją­cym kur­sem hryw­ny Ukra­iń­cy ru­szy­li w tych dniach do skle­pów, by nabyć tam naj­waż­niej­sze ar­ty­ku­ły spo­żyw­cze. W ki­jow­skich su­per­mar­ke­tach półki z kaszą, ole­jem, mąką i solą są już puste.
W pią­tek za jed­ne­go do­la­ra na rynku pła­co­no 29,5 hryw­ny. Jesz­cze we wto­rek za do­la­ra w ki­jow­skich kan­to­rach ofe­ro­wa­no za 28,7 hryw­ny. Na po­cząt­ku ubie­głe­go ty­go­dnia za do­la­ra pła­co­no 26,04 hryw­ny. Czytaj dalej

Sondaż: jak oceniasz działania rządu w związku z kryzysem na Ukrainie?

banderowcyCo czwar­ty Polak uważa, że za­an­ga­żo­wa­nie rządu w kon­flikt na Ukra­inie jest nad­mier­ne i oba­wia się ro­syj­skiej re­ak­cji – wy­ni­ka z ba­da­nia firmy Ariad­na dla www.​tajnikipolityki.​pl. Ten lęk się zmniej­szył (o 4 punk­ty proc w ciągu pół roku). Po­li­ty­ka wobec Rosji w związ­ku z wojną na Ukra­inie jest klu­czo­wym te­stem dla rządu pre­mier Ewy Ko­pacz, ale także stała się jedną z naj­waż­niej­szych osi sporu po­mię­dzy kan­dy­da­ta­mi w obec­nej kam­pa­nii pre­zy­denc­kiej.

42 proc. an­kie­to­wa­nych w ba­da­niu wska­za­ło, że udział rządu Ewy Ko­pacz w kon­flik­cie na Ukra­inie jest zbyt duży i w związ­ku z tym boi się ko­lej­nych sank­cji na­ło­żo­nych przez Mo­skwę na nasz kraj.

Po­par­cie dla dzia­łań rządu wobec kry­zy­su na Ukra­inie wy­ra­zi­ło 30 proc. ba­da­nych. Mniej po­pu­lar­na jest opi­nia (28 proc.), iż rząd jest zbyt mało za­an­ga­żo­wa­ny, co jest nie­zgod­ne z in­te­re­sem Pol­ski. Czytaj dalej

Kompromitująca nominacja. Saakaszwili szefem Rady Konsultacyjnej ds. Reform na Ukrainie

micheil_saakaszwiliPrezydent Ukrainy Petro Poroszenko mocą dekretu opublikowanego w piątek powołał byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego na stanowisko szefa Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej ds. Reform. Saakaszwili jest też doradcą ukraińskiego prezydenta.

„Podstawowym zadaniem Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej ds. Reform jako organu przy prezydencie Ukrainy jest przedstawianie propozycji i rekomendacji w celu realizacji na Ukrainie reform” – czytamy w dekrecie opublikowanym w piątek wieczorem na stronie internetowej ukraińskiego prezydenta. Czytaj dalej

Podziały w NATO. Zbroić czy nie zbroić Ukrainy?

NATOUSA chcą dozbrajać ukraińską armię, Europa stanowczo się przed tym wzbrania. Spór o politykę wobec Rosji poróżnił przywódców z obu stron Atlantyku. Możliwe, że Europa nie będzie miała jednak wyboru jak wesprzeć wojenny kurs Ameryki?
W tym samym czasie, gdy Angela Merkel i Francois Hollande wyruszali w piątek do Moskwy by „dać pokojowi jeszcze jedną szansę”, w Brukseli, z dala od głównej sceny wydarzeń tego wieczoru, spotkali się wiceprezydent USA Joe Biden i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. I wystąpili z przesłaniem cokolwiek innym od tego autorstwa Merkel i Hollande’a.  Czytaj dalej

Analityk ukraiński: gospodarka kraju runęła po Majdanie

banknotyUkrainyZgodnie z danymi, znajdującymi się w posiadaniu Ukraińskiego Centrum Analitycznego, w minionym roku deficyt bilansu płatniczego Ukrainy przekroczył kwotę 13 miliardów dolarów, a wskaźniki gospodarcze o znaczeniu kluczowym istotnie pogorszyły się.

Aleksander Ochrimienko – ukraiński ekonomista i prezydent Ukraińskiego Centrum Analitycznego, oświadczył, w ciągu roku deficyt bilansu płatniczego Ukrainy osiągnął rekordową wielkość i gospodarka tak dalej rozwijać się nie może. Czytaj dalej

Viktor Orban za ścisłą współpracą z Rosją

Orban_ViktorPre­mier Wę­gier Vik­tor Orban opo­wie­dział się na ła­mach nie­miec­kie­go dzien­ni­ka „Frank­fur­ter Al­l­ge­me­ine Ze­itung” za ści­słą współ­pra­cą z Rosją w za­kre­sie ener­ge­ty­ki i go­spo­dar­ki, nie­za­leż­nie od obec­nych kon­flik­tów.

– Nie­za­leż­nie od obec­nych kon­kret­nych i po­waż­nych kon­flik­tów, uwa­ża­my, że w dłuż­szej per­spek­ty­wie współ­pra­ca Rosji i Eu­ro­py ma zna­cze­nie klu­czo­we – oświad­czył Orban. – W eu­ro­pej­skim, a tym samym i wę­gier­skim in­te­re­sie jest, by ro­syj­skie su­row­ce i ener­gia zo­sta­ły wbu­do­wa­ne w go­spo­dar­kę eu­ro­pej­ską w for­mie ko­rzyst­nej dla obu stron – za­zna­czył szef wę­gier­skie­go rządu. Czytaj dalej