Archiwum autora: royal

Komunikat KEP przed wyborami parlamentarnymi

EpiskopatKażdy obywatel – wierzący w szczególności – ma prawo i obowiązek uczestniczenia w zbliżających się wyborach parlamentarnych – przypominają o tym biskupi w komunikacie podpisanym podczas ostatniego zebrania plenarnego. Poniżej publikujemy treść komunikatu: Czytaj dalej

Premier Iraku z zadowoleniem powitałby w swym kraju rosyjskie naloty na IS. Jest odpowiedź Rosji

al-AbadiPremier Iraku Hajder al-Abadi powiedział, że z zadowoleniem powitałby rosyjskie naloty na cele Państwa Islamskiego (IS) w swym kraju. Zaznaczył, że jeszcze tego nie omawiano, ale Bagdad dostaje informacje na temat IS od Syrii i Rosji. Na stanowisko Federacji nie trzeba było długo czekać. Szef tamtejszej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że jego kraj „nie ma zamiaru rozszerzyć ataków lotnictwa na Irak” sąsiadujący z Syrią, gdzie dzień wcześniej rozpoczęły się ataki rosyjskich sił powietrznych. Czytaj dalej

Łańcuch modlitw Archidiecezji Łódzkiej za Ojca Świętego Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny

logo_ArchidLodzOd 2 lutego tj. od Święta Ofiarowania Pańskiego do 22 listopada tj. Uroczystości Chrystusa Króla na terenie Archidiecezji Łódzkiej trwa nieustanna modlitwa za Ojca Świętego Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny.

27 lutego modlimy się w parafii św. pp. Jana XXIII Łódź Czytaj dalej

Austria: nie wolno finansować muzułmanów pieniędzmi z zagranicy

meczetPar­la­ment Au­strii prze­gło­so­wał zmia­ny w pra­wie do­ty­czą­cym mu­zuł­ma­nów. Nowe prze­pi­sy mają utrud­nić funk­cjo­no­wa­nie ra­dy­kal­nych is­lam­skich grup w kraju, ale miej­sco­wi mu­zuł­ma­nie twier­dzą, że nowe prawo bę­dzie ich dys­kry­mi­no­wać.
We­dług de­cy­zji par­la­men­tu w Wied­niu, me­cze­ty i wspól­no­ty mu­zuł­mań­skie w Au­strii nie będą już mogły być fi­nan­so­wa­ne z za­gra­ni­cy, a każda wspól­no­ta bę­dzie mu­sia­ła po­sia­dać Koran prze­tłu­ma­czo­ny na język nie­miec­ki. Au­striac­ki mi­ni­ster spraw we­wnętrz­nych tłu­ma­czył, że dzię­ki takim zmia­nom, znacz­nie zmniej­szy się wpływ ra­dy­ka­łów na grupy au­striac­kich mu­zuł­ma­nów. Czytaj dalej

Łańcuch modlitw Archidiecezji Łódzkiej za Ojca Świętego Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny

logo_ArchidLodzOd 2 lutego tj. od Święta Ofiarowania Pańskiego do 22 listopada tj. Uroczystości Chrystusa Króla na terenie Archidiecezji Łódzkiej trwa nieustanna modlitwa za Ojca Świętego Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny.

26 lutego modlimy się w parafii  Bedoń. Czytaj dalej

Polak biskupem w Brazylii

Herb_franciszkanowOjciec Święty Franciszek mianował polskiego franciszkanina, o. Janusza Daneckiego, OFM Conv. biskupem pomocniczym archidiecezji Campo Grande w Brazylii, jednocześnie przyznał jemu stolicę tytularną Regie. Dotychczas o. Danecki był proboszczem parafii Matki Bożej Fatimskiej w Juruá w prałaturze Tefé.
Biskup-nominat urodził się w Sochaczewie, w diecezji łowickiej 8 września 1951 roku. W 1965 roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Konwentualnych w Niepokalanowie (1965-1970). Po nowicjacie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Krakowie (w latach 1971-1977). Pierwsze śluby zakonne złożył 5 września 1971 roku, a śluby wieczyste 8 grudnia 1975 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1977 r. Następnie pracował w parafiach franciszkańskich w Niepokalanowie i Łodzi.

Czytaj dalej

Ukraina powołuje nową armię 2.0

klawiaturaUkra­ina mo­bi­li­zu­je mło­dych ludzi, by przy­łą­cza­li się do nowo two­rzo­nej „in­ter­ne­to­wej armii”. Ukra­ina two­rzy nową „armię in­ter­ne­to­wą” i szuka ochot­ni­ków, któ­rzy chcą się przy­łą­czyć do wojny in­for­ma­cyj­nej z Rosją.
Ki­jow­skie mi­ni­ster­stwo po­li­ty­ki in­for­ma­cyj­nej uru­cho­mi­ło stro­nę in­ter­ne­to­wą z „in­for­ma­cja­mi do walki z wro­giem”- http://​i-army.​org. Czytaj dalej

Minister i jego ludzie na celowniku służb

BiernatAdnCBA kontroluje ministra sportu Andrzeja Biernata i jego współpracownika posła PO Romana Koseckiego. Z kolei ABW interesowała się kontaktami biznesowymi ministra – wynika z informacji „Newsweeka”.

CBA od kilku miesięcy kontroluje oświadczenia majątkowe Andrzeja Biernata. Nieoficjalnie wiadomo, że Biuro nie może się doliczyć, skąd minister wziął pieniądze na czarnego Range Rovera Evoque. Auto w zależności od modelu mogło kosztować od 200 do 320 tys. złotych.

„Rzeczpospolita” kilka dni temu podała, że CBA właśnie doniosło do prokuratury na innego łódzkiego parlamentarzystę, senatora Macieja Grubskiego. Czytaj dalej

Łańcuch modlitw Archidiecezji Łódzkiej za Ojca Świętego Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny

logo_ArchidLodzOd 2 lutego tj. od Święta Ofiarowania Pańskiego do 22 listopada tj. Uroczystości Chrystusa Króla na terenie Archidiecezji Łódzkiej trwa nieustanna modlitwa za Ojca Świętego Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny.

Co dzień w każdej parafii według wyznaczonego wcześniej porządku odbywać się będzie modlitwa, w czasie której znajdzie się czas na całodniową adorację Najświętszego Sakramentu zakończoną Mszą świętą, połączoną z okolicznościową homilią, a także z odnowieniem przez małżonków zawartych niegdyś ślubów małżeńskich oraz z oddaniem się rodzin Matce Najświętszej.

Poniżej publikujemy kalendarz modlitwy Archidiecezji Łódzkiej
za Ojca Świętego Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny

10 lutego
parafia św. Michała Archanioła

Łódź- Bałuty

Czytaj dalej

Premier Grecji żąda reparacji od Niemiec

Alexis-TsiprasAleksis Tsipras domaga się od Niemiec reparacji wojennych. Grecja ma moralny obowiązek domagać się od Niemiec odszkodowania za straty spowodowane przez hitlerowców w czasie drugiej wojny światowej. To słowa premiera Aleksisa Tsiprasa, który wygłosił przemówienie w greckim parlamencie.

Grecki premier powiedział, że domaganie się wojennych reparacji to obowiązek wobec narodu, historii i wszystkich Europejczyków, którzy przelali krew w walce z nazimem. Czytaj dalej

Łańcuch modlitw Archidiecezji Łódzkiej za Ojca Świętego Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny

logo_ArchidLodzOd 2 lutego tj. od Święta Ofiarowania Pańskiego do 22 listopada tj. Uroczystości Chrystusa Króla na terenie Archidiecezji Łódzkiej trwa nieustanna modlitwa za Ojca Świętego Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny.

Co dzień w każdej parafii według wyznaczonego wcześniej porządku odbywać się będzie modlitwa, w czasie której znajdzie się czas na całodniową adorację Najświętszego Sakramentu zakończoną Mszą świętą, połączoną z okolicznościową homilią, a także z odnowieniem przez małżonków zawartych niegdyś ślubów małżeńskich oraz z oddaniem się rodzin Matce Najświętszej.

Poniżej publikujemy kalendarz modlitwy Archidiecezji Łódzkiej
za Ojca Świętego Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny

8 lutego
parafia . Dobrego Pasterza
Łódź- Bałuty

Czytaj dalej

Rosyjskie królestwo Poroszenki

PoroszenkoKon­flikt Mo­skwy z Ki­jo­wem się za­ostrza, ale ro­syj­skie za­kła­dy cu­kier­ni­cze prezydent Ukrainy Petra Po­ro­szen­ki mają się coraz le­piej. Po prze­rwie spo­wo­do­wa­nej za­tar­ga­mi praw­ny­mi do gry wraca fa­bry­ka Ro­shen w mie­ście Li­pieck, jedno z naj­więk­szych przed­się­wzięć ukra­iń­skie­go pre­zy­den­ta-oli­gar­chy w Rosji – pisze Rus­ska­ja Pła­nie­ta.

Sze­fo­stwo wy­twór­ni Ro­shen za­czy­na „re­mont hali i mon­taż dwóch no­wych linii pro­duk­cyj­nych”. Jak na ła­mach por­ta­lu Rus­ska­ja Pła­nie­ta wy­ja­śnia dy­rek­tor Kon­stan­tin Wa­cho­nin, stało się to moż­li­we dzię­ki za­koń­cze­niu spra­wy są­do­wej. Wy­to­czo­no ją Ro­she­no­wi za rze­ko­mo „bez­praw­ne sto­so­wa­nie przez niego nazwy Ła­stocz­ka-pie­wu­ni­ja (Śpie­wa­ją­ca ja­skół­ka), przy­pi­sa­nej do zna­nej marki cu­kier­ków cze­ko­la­do­wych”. Czytaj dalej

Rządowy projekt rozporządzenia ws. pigułki „dzień po”. Skandal!

NIEaborcjaPi­guł­ka „dzień po” bę­dzie wy­da­wa­na bez re­cep­ty oso­bom po 15. roku życia – przewi­du­je pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia mi­ni­stra zdro­wia, który zo­stał opu­bli­ko­wa­ny na stro­nach re­sor­tu. Pro­jekt zmie­nia obec­ne roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie wy­da­wa­nia z aptek pro­duk­tów lecz­ni­czych i wy­ro­bów me­dycz­nych.

Za­pi­sa­no w nim, że pro­dukt z ka­te­go­rii „hor­mo­nal­ne środ­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne do sto­so­wa­nia we­wnętrz­ne­go, po­sia­da­ją­ce ka­te­go­rię do­stęp­no­ści OTC, wy­da­je się bez re­cep­ty oso­bie, która ukoń­czy­ła 15. rok życia”. MZ po­in­for­mo­wa­ło, że pro­jekt zo­stał w pią­tek skie­ro­wa­ny do kon­sul­ta­cji ze­wnętrz­nych. Po­trwa­ją one 21 dni. Czytaj dalej

PO powraca do związków partnerskich

BiedronGrodzKlub PO w niedługim czasie zajmie się projektem ustawy w sprawie związków partnerskich – poinformowała w piątek PAP minister w kancelarii premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Według niej, projekt prawdopodobnie trafi ostatecznie do Sejmu.

Projekt PO ustawy o umowie partnerskiej jest gotowy od kilku miesięcy. Opracowali go wspólnie: poseł Artur Dunin i wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń.
Czytaj dalej