Wielka tajemnica wiary. Rozpoczyna się nowy rok liturgiczny

W I niedzielę Adwentu, tj. 1 grudnia 2019 r., rozpoczyna się w Kościele nowy rok liturgiczny, a wraz z nim – nowy program duszpasterski. Trzyletni program poświęcony jest Eucharystii i realizowany będzie pod hasłem „Eucharystia Daje życie”. Jego szczegółowe tematy to, w kolejnych latach: „Wielka tajemnica wiary” w pierwszym roku, „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” – w drugim oraz „Posłani w pokoju Chrystusa” w ostatnim roku.

01Jak podkreślają Biskupi szczególną inspiracją przy tworzeniu programu była adhortacja apostolska Benedykta XVI z 2007 r. pt. „Sacramentum caritatis”. Niedawno też Ojciec Święty Franciszek zaproponował cykl katechez poświęconych Eucharystii i świętowaniu niedzieli. Papież zaznacza, że Eucharystia jest sercem Kościoła, a zrozumienie przez katolików wartości i sensu Mszy świętej prowadzi do pełniejszego przeżywania ich relacji z Bogiem. Jak podkreślają Biskupi to właśnie jest celem nowego programu duszpasterskiego – aby Eucharystia stała dla nas centrum życia osobistego, parafialnego i diecezjalnego.

Adresaci i cele programu
Adresatami programu są wszyscy ochrzczeni, niezależnie od wieku i roli w Kościele. – Kult eucharystyczny – stwierdzają Bis- kupi – jest bowiem najwyższą formą działania wyznawców Chrystusa. Przez nie bowiem Bóg w Chrystusie, mocą Jego Ducha uświęca cały świat (por. KKK 1324 i 1325), bogactwo zaś łaski Eucharystii jednoczy chrześcijan z Chrystusem, umacnia wiarę, nadzieję i miłość, a także rozwija dary chrzcielne, chroni przed grzechem, uwrażliwia na potrzebujących, jednoczy z innymi oraz buduje ostatecznie wspólnotę Kościoła.
Biskupi liczą, że w czasie realizacji programu nastąpi pogłębienie wiedzy teologiczno-katechizmowej na temat Eucharystii, liczą na refleksję nad właściwym jej sprawowaniem. Program ma prowadzić do rozwijania pobożności eucharystycznej ze szczególną zachętą do praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu, np. poprzez aktywność bractw adoracyjnych i dyżurów modlitewnych. Biskupi zaznaczają także, że powinniśmy sobie postawić pytanie w naszych wspólnotach, czy wystarczająco rozpoznajemy ścisłą więź pomiędzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią.

Jak podkreślają Biskupi, szczególną odpowiedzialność za sakrament Eucharystii powierzono kapłanom. Eucharystia jest ich główną i centralną racją ich bytu; jest również znakiem jedności całego Kościoła. Z te- go wynikają praktyczne zadania: dbałość o właściwe sprawowanie Mszy świętej, opie- ka nad służbą liturgiczną ołtarza czy szerzenie w parafii kultu eucharystycznego. Biskupi zwracają też uwagę na kwestię katechizacji, jak sami przyznają w dużym sto- pniu zaniedbaną w parafiach po wprowadzeniu katechezy do szkół. Tymczasem przekazywanie Dobrej Nowiny o Chrystusie w ramach katechizacji parafialnej stanowi integralną część pracy duszpasterskiej z powierzoną sobie wspólnotą.

Jak już wspomniano, szczególną uwagę księża powinni zwrócić na celebrowanie Mszy świętej, w której powinien uczestniczyć zespół liturgiczny, czyli np.: kościelny, organista, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, lektorzy i kantorzy, służba ołtarza, przedstawicie- le wspólnot parafialnych. Biskupi zwrócili też uwagę na potrzebę otwierania kościoła w ciągu dniach, dla tych, którzy potrzebują chwili modlitewnego wytchnienia w ciszy kościoła. Zamknięte kościoły są rzeczywiście smutnym, ale częstym obrazem i mamy nadzieję, że księża zwrócą właśnie na to uwagę. Rzecz wydaje się drobna, ale wcale nie jest mało istotna.

Kult Eucharystii ma nam także zwrócić uwagę na związek z Kościołem, życiem, bliźnimi i czynną miłością drugiego, bo z Eucharystii rozumianej jako Miłość i znajdującej się w samym środku życia rodzi się ostatecznie cały sakramentalny styl życia chrześcijanina.

Eucharystia daje życie – rok pierwszy
Program rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu. Biblijnym dopełnieniem je- go tytułu: „Wielka tajemnica wiary” jest fragment Ewangelii św. Jana: abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał (J 6,29).

Biskupi zachęcają do podjęcia konkretnych działań: pogłębienia wiedzy o Eucharystii z wykorzystaniem dostępnych zeszytów teologiczno-pastoralnych, wprowadzenia w tajemnicę chrześcijaństwa, kierowaną głów- nie do dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, a tak- że, by przy tej okazji odnowę życia eucharystycznego zaproponować również rodzicom, np. poprzez comiesięczne katechezy.

Innym niezwykle istotnym zadaniem jest ukazywanie wiernym właściwego świętowania niedzieli i podkreślanie, że ten dzień wypoczynku to dzień Pański i należy wypełnić go aspektem religijnym. To wydaje się szczególnie cenne. Według ostatniego raportu Instytutu Statystyki Koś- cielnej, wiara jest ważną wartością, którą kie- rują się w życiu, dla zaledwie 28 proc. Polaków. Tylko 7 proc. Polaków ma wokół siebie osoby, dla których wiara jest istotną wartością! Tylko 5 proc. chciałoby dodatkowy czas wolny poświęcić na praktyki religijne. Z roku na rok spada też liczba osób chodzących regularnie na niedzielną Mszę świętą.

– Chodzi nam o to – mówił o programie abp Wiktor Skworc – abyśmy coraz bardziej zapraszali wiernych od świadomego udziału w tajemnicy Wieczernika, żeby przekazywać naszym wiernym prawdy wiary związane z Eucharystią oraz zapraszać do udziału w Eucharystii młodzież i dzieci, gdy na Eucharystii wyraźnie brakuje najmłodszego pokolenia.

Podczas zebrania dyrektorów wydziałów duszpasterstwa w marcu br., gdzie omawiano nowy program duszpasterski, zwracano też uwagę na politykę informacyjną Kościoła, nieodłącznie związaną z głoszeniem Dobrej Nowiny. Abp Skworc słusznie zwrócił uwagę, by położyć nacisk na informowanie o wy- darzeniach religijnych przed nimi, a nie post factum. Rzeczywiście często brakuje takich informacji, co sprawia, że wiele osób, które chętnie wzięłoby udział w jakimś wydarzeniu, a dowiaduje się o nim po fakcie. To wielkie zadanie dla pracowników diecezji, ale przede wszystkim parafii. Cieszy, że Kościół docenia potęgę internetu – coraz więcej parafii ma dobre i aktualizowane strony internetowe i profile na portalach społecznościowych.
Podjęcie działań w sferze religijności Po- laków jest sprawą bardzo pilną. Aktywna antykościelna propaganda, szczególnie w mediach, sprawia, że zwiększa się obojętność wobec wiary, szczególnie ludzi młodych. Zatrważające są informacje o spadającej liczbie dzieci i młodzieży uczestniczących w lekcjach religii, a także brak elementarnej wiedzy i formacji wyniesionych z domu. Oby czas Adwentu rozpoczął owocne działania Kościoła, czyli nas wszystkich dla pogłębiania naszej religijności i dawania świadectwa tym, którzy odchodzą od Kościoła.

IWONA KLIMCZAK