Archiwa tagu: zawieszenie broni

Na Ukrainę dostarczono broń!

UAbroń– Na Ukra­inę już zo­sta­ła do­star­czo­na broń z ze­wnątrz – oświad­czył w cza­sie wi­zy­ty w Bu­da­pesz­cie pre­zy­dent Rosji Wła­di­mir Putin. Od­po­wie­dział w ten spo­sób na py­ta­nie jed­ne­go z dzien­ni­ka­rzy o moż­li­wość do­zbra­ja­nia ukra­iń­skiej armii przez Stany Zjed­no­czo­ne.

Ro­syj­ski pre­zy­dent za­su­ge­ro­wał, jak pisze agen­cja As­so­cia­ted Press, że USA do­star­cza­ją już broń Ukra­inie. Za­py­ta­ny na kon­fe­ren­cji pra­so­wej, jak oce­nia ewen­tu­al­ne kon­se­kwen­cje, gdyby USA po­sta­no­wi­ły do­star­czać Ukra­inie śmier­cio­no­śną broń do walki z pro­ro­syj­ski­mi se­pa­ra­ty­sta­mi, Putin od­po­wie­dział: „We­dług na­szych in­for­ma­cji ta broń jest już do­star­cza­na”. – To za­wsze jest zła rzecz, nie­za­leż­nie od tego, kto to robi, bo koń­czy się na ofia­rach cy­wil­nych – pod­kre­ślił Putin. Czytaj dalej

Kijów przekazał USA listę potrzebnego sprzętu wojskowego

bron-i-pieniadzeMinisterstwo Obrony Ukrainy przekazało stronie amerykańskiej listę potrzebnego sprzętu wojskowego – poinformował doradca ministra obrony Ukrainy, Jurij Biriukow.

Zaznaczył on, że oprócz dokładnej listy omawiana była pierwsza transza kredytu na trzy lata w wysokości 350 milionów dolarów, do którego możliwa jest dodatkowo wypłata jeszcze miliarda dolarów. Czytaj dalej

Mińsk: Jest porozumienie. Zawieszenie broni od 15 lutego

Put_mer_Hol_poKreml oznajmił w oficjalnym komunikacie, że „czterej liderzy potwierdzili zasadę respektowania niepodległości i jedności terytorialnej Ukrainy”. Władimir Putin dodał, że Ukraina powinna podjąć reformę konstytucyjną, aby respektować prawa swoich obywateli na wschodzie kraju. Potwierdził, że z frontu zostanie wycofana ciężka artyleria, od 15 lutego nastąpi zawieszenie broni i zapewnił, że liderzy osiągnęli porozumienie.

Petro Poroszenko oznajmił, że strony uzgodniły rychłe uwolnienie ukraińskiej pilotki Nadii Sawczenko. Mówił, że w ciągu 19 dni zwolnieni zostaną wszyscy jeńcy.

Dziennikarka rosyjskiej telewizji RT umieściła na Twitterze zdjęcia, jak pisze, tekstu mińskiego porozumienia. To cztery strony, na których zapisano 13 punktów porozumienia Czytaj dalej