Archiwa tagu: zabójstwo na zlecenie

Zabójstwo Niemcowa miało zdyskredytować władze Rosji

NiemcowZa­bój­stwo Bo­ry­sa Niem­co­wa miało zdys­kre­dy­to­wać ro­syj­skie wła­dze. We­dług agen­cji In­ter­fax, taką wer­sję pro­wa­dzą­cy śledz­two przy­jął za prio­ry­te­to­wą. Opo­zy­cyj­ny po­li­tyk zo­stał za­strze­lo­ny w cen­trum Mo­skwy wie­czo­rem 27 lu­te­go.

In­for­ma­to­rzy agen­cji In­ter­fax prze­ko­nu­ją, że or­ga­ni­za­to­rom za­bój­stwa cho­dzi­ło o de­sta­bi­li­za­cję sy­tu­acji w Rosji. Wska­zu­ją przy tym, że ślady pro­wa­dzą do za­gra­nicz­nych zle­ce­nio­daw­ców. W związ­ku z tą spra­wą za­trzy­ma­no pię­ciu do­mnie­ma­nych za­bój­ców, z któ­rych jeden – Zaur Da­dajew po­cząt­ko­wo przy­znał się do winy. Jed­nak kilka dni temu od­wo­łał ze­zna­nia twier­dząc, że on i inni po­dej­rza­ni byli tor­tu­ro­wa­ni. Czytaj dalej

Borys Niemcow nie żyje. Kto „wystawił” rosyjskiego polityka?

NiemcowRosyjski polityk Borys Niemcow nie żyje. Został zastrzelony wczoraj wieczorem tuż przed murami Kremla. Był jednym z li­de­rów opo­zy­cji w Rosji. Świad­kiem jego za­bój­stwa była 23-let­nia ukra­iń­ska mo­del­ka Anna Du­ric­ka, z którą po­li­tyk się spędził wieczór.
Do zabójstwa doszło około godz. 23.40 (21.40 w Polsce) na Dużym Moście Moskworeckim, przylegającym do Wasiliewskiego Spusku, będącego przedłużeniem Placu Czerwonego. Rzecznik Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Władimir Markin poinformował, że do Niemcowa oddano co najmniej siedem strzałów z przejeżdżającego samochodu. Czytaj dalej