Archiwa tagu: współpraca z Rosją

Viktor Orban spotkał się z premier Kopacz

OrbanEKopaczTrudno dowiedzieć się czegokolwiek o wizycie premiera Wiktora Orbana w Polsce. W mediach obowiązuje język propagandy wojennej, nienawiści do Rosji i robienia głupich min wobec premiera Orbana, który ośmiela się mieć własne zdanie w sprawie węgierskiego interesu narodowego. Nie ma mowy o publicznej prezentacji choćby tematyki rozmów z premier Ewą Kopacz.

– Jed­ność Unii Eu­ro­pej­skiej i po­tę­pie­nie agre­sji jest dla nas rze­czą fun­da­men­tal­ną – mó­wi­ła Ewa Ko­pacz pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej po spo­tka­niu z pre­mie­rem Wę­gier Vik­to­rem Or­ba­nem. – W szcze­rej i trud­nej roz­mo­wie oznaj­mi­łam to pre­mie­ro­wi Or­ba­no­wi. Dziś za­rów­no Pol­ska jak i Węgry mogą same de­cy­do­wać o swoim losie. Wiel­ki naród, jakim są Ukra­iń­cy rów­nież ma prawo do de­cy­do­wa­nia o swoim losie. Czytaj dalej

Wiktor Orban dba o swój Naród. Polski rząd ma dobry przykład do naśladowania

WIktorOrbanWęgry otrzymają od Rosji gaz o wartości 3 mld euro w ciągu najbliższych 4-5 lat – oświadczył premier Węgier Viktor Orban w środę, na konferencji po wtorkowej wizycie prezydenta Władimira Putina w Budapeszcie. Orban powiedział, że rząd uniknął zawarcia już teraz kolejnej umowy z Rosją na dostawy gazu.

Według niego nie byłoby to obecnie korzystne w związku z ogromną niestabilnością cen ropy – informuje portal gospodarczy vg.hu. Ustalono natomiast, że 3 mld euro z sumy, jaką Budapeszt powinien zapłacić Moskwie do końca roku zgodnie z obowiązującą od 1996 r. umową, będzie przelewane w miarę otrzymywania gazu. Problem polegał na tym, że zapotrzebowanie Węgier na gaz znacznie się zmniejszyło w ciągu ostatnich 6-7 lat i nie odbierały one minimalnej ilości zapisanej w kontrakcie, chociaż miały obowiązek za nią zapłacić. Czytaj dalej

Wiktor Orban krytykuje UE i Tuska za próby izolowania Rosji

Putin_OrbanPremier Węgier Wiktor Orban skrytykował w środę część krajów Unii Europejskiej za dążenia do izolowania Rosji w reakcji na jej interwencję na Ukrainie. Jako jednego z głównych zwolenników takiej polityki określił szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Węgierski premier wskazał, że Unia Europejska jest podzielona, jeśli chodzi o wizję stosunków z Rosją. Węgry, podobnie jak Czechy, Słowacja i Austria, uważają współpracę z Moskwą za konieczną – mówił. – Naszym zdaniem bez współpracy z Rosją nie możemy osiągnąć naszych celów – oświadczył premier Wiktor Orban. Czytaj dalej

Viktor Orban za ścisłą współpracą z Rosją

Orban_ViktorPre­mier Wę­gier Vik­tor Orban opo­wie­dział się na ła­mach nie­miec­kie­go dzien­ni­ka „Frank­fur­ter Al­l­ge­me­ine Ze­itung” za ści­słą współ­pra­cą z Rosją w za­kre­sie ener­ge­ty­ki i go­spo­dar­ki, nie­za­leż­nie od obec­nych kon­flik­tów.

– Nie­za­leż­nie od obec­nych kon­kret­nych i po­waż­nych kon­flik­tów, uwa­ża­my, że w dłuż­szej per­spek­ty­wie współ­pra­ca Rosji i Eu­ro­py ma zna­cze­nie klu­czo­we – oświad­czył Orban. – W eu­ro­pej­skim, a tym samym i wę­gier­skim in­te­re­sie jest, by ro­syj­skie su­row­ce i ener­gia zo­sta­ły wbu­do­wa­ne w go­spo­dar­kę eu­ro­pej­ską w for­mie ko­rzyst­nej dla obu stron – za­zna­czył szef wę­gier­skie­go rządu. Czytaj dalej