Archiwa tagu: wojna domowa na Ukrainie

Polski dyplomata: „jeśli idziesz po Kijowie i rozmawiasz po polsku – zostaniesz pobity”

Kijów„Polscy obywatele powinni być przygotowani, że wbrew oficjalnym deklaracjom przyjaźni wygłaszanym przez polityków polskich i ukraińskich, praktyka jest inna: za mówienie po polsku można oberwać. Świadczy to, że z ową „przyjaźnią polsko-ukraińską” coś jest chyba nie tak, a to co mówią politycy rozmija się z tym jaka jest praktyka” – uważa Marek Bućko, były zastępca ambasadora RP w Mińsku. Czytaj dalej

Putin: Ukrainę oddano pod zewnętrzny zarząd; to upokarza jej naród

PutinPrezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że Ukraina została oddana pod „zewnętrzny zarząd z zajęciem kluczowych stanowisk w rządzie i regionach przez zagranicznych obywateli”. Ocenił to jako „haniebną praktykę”, która „stanowi upokorzenie dla całego narodu ukraińskiego”. Czytaj dalej

Prawy Sektor: w przypadku przewrotu państwowego Poroszence nie uda się uciec

PrawySektorRadykalne organizacje na Ukrainie nie wzywają otwarcie do obalenia obecnego rządu. Jednak ukraińskim władzom nie należy liczyć na to, że w przypadku konfliktu z nacjonalistami armia stanie po stronie Kijowa – pisze Voice of America. Czytaj dalej

Dramatyczny apel ministrów o przerwanie walk na wschodzie Ukrainy

Ukra_walkiFrancja, Rosja, Niemcy i Ukraina zaapelowały o natychmiastowe przerwanie walk na wschodzie Ukrainy. – Apelujemy o szybką deeskalację i respektowanie rozejmu – powiedział Laurent Fabius po zakończeniu w Paryżu spotkania szefów dyplomacji tych państw. Czytaj dalej

Na stronę DRL przeszło kilkuset ukraińskich żołnierzy, aby bronić domów i rodzin

wojskoDzisiaj rano w Doniecku odbył się briefing, w którym uczestniczyły osoby, przedstawiający się jako byli oficerowie ukraińskiej armii, którzy przeszli na stronę DRL. Znalazł się wśród nich generał-major Aleksander Kołomijec. Według niego, wcześniej zajmował on stanowisko doradcy ministra obrony Ukrainy – podaje agencja RIA Novosti. Czytaj dalej

Soros zmusi Amerykanów płacenia za uzbrajanie Ukrainy

SorosAmerykański ekonomista i miliarder George Soros opowiada się za zapewnieniem Kijowowi nowoczesnego sprzętu wojskowego i nowego wielomiliardowego kredytu. Dowiedzieliśmy się o tym z korespondencji Sorosa z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką, która przeciekła do Internetu. Czytaj dalej

Jaceniuk chce bronić Europy

Jaceniuk1Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk w rozmowie z dziennikiem „La Repubblica” zarzucił Rosji, że wciąż wysyła broń prorosyjskim separatystom i dlatego daleko jest do prawdziwego rozejmu. – Bronimy granic Unii Europejskiej przed rosyjską inwazją – dodał. Nie wiadomo, czy wypowiedź ta jest wynikiem przemęczenia, czy może stresu pola walki? Czytaj dalej

Dmytro Jarosz: pousuwać zbuntowanych

DmytroJaroszDeputowany ludowy Ukrainy, lider ekstremistycznego ugrupowania Prawy Sektor w wywiadzie dla periodyku „Obozriewatiel” zagroził deportacją i pozbawieniem praw cywilnych mieszkańcom Donbasu, którzy „nie chcą żyć według zasad, zgodnie z prawem”.
Jarosz uważa, że w Donbasie należy „pousuwać zbuntowanych”, a następnie rozpocząć „łagodną ukrainizację”. Według niego, w Donbasie panuje „realna komuna”, którą trzeba „wyplewić”. Czytaj dalej

Miller: nasilenie tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie; konieczna reakcja parlamentu

MillerNa­si­la­nie ten­den­cji na­cjo­na­li­stycz­nych na Ukra­inie po­win­no spo­wo­do­wać re­ak­cję pol­skie­go par­la­men­tu – prze­ko­ny­wał pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej szef SLD Le­szek Mil­ler. Po­sło­wie So­ju­szu skie­ro­wa­li do mar­szał­ka Sejmu pro­jekt uchwa­ły w tej spra­wie.

Jak pod­kre­śla­ją w pro­jek­cie po­sło­wie SLD, „kul­ty­wo­wa­nie przez ukra­iń­skie wła­dze pań­stwo­we ten­den­cji na­cjo­na­li­stycz­nych, na­wią­zu­ją­cych do myśli Dmy­tro Don­ce­wa i prak­ty­ki po­li­tycz­nej Ste­pa­na Ban­de­ry, a także glo­ry­fi­ko­wa­nia po­sta­ci od­po­wie­dzial­nych za zbrod­nie po­peł­nio­ne na lud­no­ści pol­skiej”, budzi głę­bo­kie za­nie­po­ko­je­nie. Czytaj dalej

USA wyślą na Ukrainę samoloty bezzałogowe i pojazdy opancerzone

dronWiceprezydent Joe Biden w rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką powiedział, że USA wyślą dodatkową pomoc Ukrainie, w tym samoloty bezzałogowe i pojazdy opancerzone. Pierwsze dostawy zaplanowano na najbliższe tygodnie. Czytaj dalej

Embargo na import serów z Polski

seryRosyjska federalna służba ds. nadzoru w sferze praw konsumentów wydała tymczasowy zakaz sprowadzania serów i produktów serowarskich z Polski. Powodem ma być rzekome naruszenie wymogów regulacyjnych.
Naruszenie wymogów prawnych stwierdzono w ocenie serów oraz wyrobów serowarskich wyprodukowanych w Polsce” – podała wczoraj wieczorem agencja RIA Novosti. „W celu ochrony praw konsumentów, od dnia 20 lutego Rospotriebnadzor zawiesza import serów i wyrobów serowarskich wyprodukowanych w Polsce” – czytamy w oświadczeniu.
To kolejne następstwo zaangażowania Polski w wewnętrzny konflikt na Ukrainie i agresywnej postawy wobec Rosji. Bezmyślność w polityce zawsze skutkuje działaniami odwetowymi, tym bardziej ze strony takiej potęgi, jak Rosja. Czytaj dalej

Rząd Niemiec nie zgodził się na przekazanie Litwie transporterów opancerzonych

BoxerRząd w Ber­li­nie od­rzu­cił proś­bę Litwy i nie zgo­dził się na prze­ka­za­nie temu pań­stwu no­wo­cze­snych trans­por­te­rów opan­ce­rzo­nych typu Boxer – podał dzi­siaj dzien­nik „Die Welt”, cy­tu­jąc rzecz­ni­ka mi­ni­ster­stwa obro­ny Nie­miec.
Rzecz­nik za­pew­nił, że Niem­cy będą wspie­rać, w miarę swych moż­li­wo­ści, mo­der­ni­za­cję li­tew­skiej armii. – Nie prze­wi­du­je­my jed­nak od­da­nia Li­twie trans­por­te­rów opan­ce­rzo­nych znaj­du­ją­cych się na wy­po­sa­że­niu Bun­de­sweh­ry lub też od­sprze­da­ży po­jaz­dów, które mają być za­mó­wio­ne w naj­bliż­szych la­tach – po­wie­dział rzecz­nik, uza­sad­nia­jąc od­mo­wę „po­trze­ba­mi wła­sny­mi Bun­de­sweh­ry”. Czytaj dalej

MSZ Rosji o oskarżeniach Ukrainy: to brednie

Poroszenko_majdanJako „bred­nie godne szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go” okre­ślił rzecz­nik MSZ Rosji Alek­sandr Łu­ka­sze­wicz do­nie­sie­nia z Ki­jo­wa o „ro­syj­skim śla­dzie” i roli Wła­di­sła­wa Sur­ko­wa, do­rad­cy pre­zy­den­ta Rosji, w krwa­wych wy­da­rze­niach na Maj­da­nie w lutym 2014 roku.

Pre­zy­dent Ukra­iny Petro Po­ro­szen­ko oświad­czył w piątek, że są do­wo­dy na to, iż Sur­kow, czo­ło­wy do­rad­ca Wła­di­mi­ra Pu­ti­na, kie­ro­wał gru­pa­mi snaj­pe­rów, któ­rzy strze­la­li przed ro­kiem do de­mon­stran­tów na Maj­da­nie Nie­pod­le­gło­ści w Ki­jo­wie. Czytaj dalej