Archiwa tagu: Stepan bandera

W Kijowie nacjonaliści hucznie upamiętnili dzień urodzin Stepana Bandery

Ponad tysiąc zwolenników ukraińskiej nacjonalistycznej partii „Swoboda” zebrało się wczoraj wieczorem w centrum Kijowa, aby uczcić 108. rocznicę lidera ukraińskich nacjonalistów z czasów II Wojny Światowej Stepana Bandery. O przebiegu uroczystości informowała ukraińska agencja UNIAN.
Według agencji, uroczysty marsz przeszedł centralnymi ulicami Kijowa i zakończył się na Majdanie Niepodległości (Plac Niepodległości).

Czytaj dalej

W Kijowie będzie ulica Stepana Bandery

banderaRada miejska Kijowa poinformowała w czwartek o przemianowaniu jednej z głównych ulic stolicy Ukrainy – Prospektu Moskiewskiego, który zostanie nazwany imieniem Stepana Bandery, przywódcy ukraińskich nacjonalistów. Na odbywającej się tego dnia sesji radni zdecydowali o przemianowaniu pięciu stołecznych ulic w ramach akcji desowietyzacji.
Czytaj dalej

Na Placu Michajłowskim w Kijowie rozpoczął się wiec z okazji 73. rocznicy założenia Ukraińskiej Powstańczej Armii

banderowcyJak donosi agencja informacyjna UNIAN, w wiecu uczestniczą między innymi przedstawiciele organizacji Swoboda, Prawego Sektora, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów. Jednocześnie z wiecem odbywa się wystawa sprzętu wojskowego. Czytaj dalej

Ukraina: rośnie liczba zwolenników UPA

BanderowcyNa Ukrainie rośnie liczba zwolenników uznania członków Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) za bojowników o niepodległość. Według grupy socjologicznej Rejtynh po raz pierwszy w historii badań tego tematu zwolenników uznania UPA jest więcej niż przeciwników. Czytaj dalej

Kult Bandery a polscy politycy


bander_owcyPro­blem „przy­my­ka­nia oka” na roz­wój nie­bez­piecz­nej ide­olo­gii tuż za naszą wschod­nią gra­ni­cą oraz spra­wa prze­pom­po­wy­wa­nia do bu­dże­tu ukra­iń­skie­go pie­nię­dzy z kie­sze­ni pol­skie­go po­dat­ni­ka (a także do­sta­wy broni „za dar­mo­chę”) staną się klu­czo­wy­mi te­ma­ta­mi w te­go­rocz­nych kam­pa­niach wy­bor­czych. Tak Ewa Ko­pacz, Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski j Ja­nusz Pie­cho­ciń­ski, jak i Ja­ro­sław Ka­czyń­ski i An­drzej Duda, a także sze­fo­wie i kan­dy­da­ci wszyst­kich in­nych ugru­po­wań po­li­tycz­nych, nie będą już mogli dalej ucie­kać od udzie­le­nia jed­no­znacz­nych od­po­wie­dzi. W innym bo­wiem wy­pad­ku gło­sów od za­nie­po­ko­jo­nych tymi spra­wa­mi pol­skich oby­wa­te­li po pro­stu nie do­sta­ną. Obie kam­pa­nie będą więc dla nich te­stem na praw­dę i od­wa­gę.

1 stycz­nia 2015 r. uli­ca­mi Ki­jo­wa, Lwowa,  Ode­ssy, Dnie­pro­pie­trow­ska oraz wielu in­nych ukra­iń­skich miast  prze­szły mar­sze glo­ry­fi­ku­ją­ce zbrod­nia­rzy z UPA i in­nych for­ma­cji fa­szy­stow­skich. Oka­zją była rocz­ni­ca uro­dzin Ste­pa­na Ban­de­ry, który przy­szedł na świat 1 stycz­nia 1909 r. na ple­ba­ni w Uhry­no­wie Sta­rym jako syn księ­dza grec­ko­ka­to­lic­kie­go. W okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym był on od­po­wie­dzial­ny za za­bój­stwo mi­ni­stra Bro­ni­sła­wa Pie­rac­kie­go i posła Ta­de­usza Ho­łów­ki oraz wielu in­nych oby­wa­te­li Dru­giej RP. Czytaj dalej

Ukraina: marsze z okazji 106. rocznicy urodzin Stepana Bandery

UPAW Ki­jo­wie, a także w in­nych mia­stach Ukra­iny, w tym we Lwo­wie i w Ode­ssie, zor­ga­ni­zo­wa­no mar­sze z po­chod­nia­mi pa­mię­ci w 106. rocz­ni­cę uro­dzin przy­wód­cy ukra­iń­skich na­cjo­na­li­stów Ste­pa­na Ban­de­ry. Jego po­stać jest wią­za­na z pro­wa­dzo­ny­mi od wio­sny 1943 roku bestialskimi morderstwami na lud­no­ści pol­skiej na Wo­ły­niu i w Ga­li­cji Wschod­niej.

Na marsz w Ki­jo­wie przy­by­ło we­dług róż­nych źró­deł od ponad ty­sią­ca do kilku ty­się­cy ludzi. Ma­ni­fe­sta­cję, zor­ga­ni­zo­wa­ną przez par­tie na­cjo­na­li­stycz­ne Swo­bo­da i Prawy Sek­tor, za­koń­czył wiec na Maj­da­nie Nie­pod­le­gło­ści. Czytaj dalej