Archiwa tagu: skandal aborcyjny w imieniu prawa

Rządowy projekt rozporządzenia ws. pigułki „dzień po”. Skandal!

NIEaborcjaPi­guł­ka „dzień po” bę­dzie wy­da­wa­na bez re­cep­ty oso­bom po 15. roku życia – przewi­du­je pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia mi­ni­stra zdro­wia, który zo­stał opu­bli­ko­wa­ny na stro­nach re­sor­tu. Pro­jekt zmie­nia obec­ne roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie wy­da­wa­nia z aptek pro­duk­tów lecz­ni­czych i wy­ro­bów me­dycz­nych.

Za­pi­sa­no w nim, że pro­dukt z ka­te­go­rii „hor­mo­nal­ne środ­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne do sto­so­wa­nia we­wnętrz­ne­go, po­sia­da­ją­ce ka­te­go­rię do­stęp­no­ści OTC, wy­da­je się bez re­cep­ty oso­bie, która ukoń­czy­ła 15. rok życia”. MZ po­in­for­mo­wa­ło, że pro­jekt zo­stał w pią­tek skie­ro­wa­ny do kon­sul­ta­cji ze­wnętrz­nych. Po­trwa­ją one 21 dni. Czytaj dalej