Archiwa tagu: sakrament

Abp Gądecki: Dobre małżeństwa, trwałe rodziny to skarb nie tylko dla Kościoła, ale i dla społeczeństwa

AbpGądecki„Cała droga życia małżeńskiego i rodzinnego jest mozolnym odkrywaniem tego, że Bóg z miłości stworzył człowieka do istnienia a jednocześnie powołał go do miłości. Odkrywaniem tego, że miłość jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Odkrywaniem tego, że Bóg wpisał w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety zdolność i odpowiedzialność za miłość i wspólnotę” – przypomniał abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św. sprawowanej dla członków Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE). Czytaj dalej

Abp Hoser: odejście od nauczania Jana Pawła II to duszpasterska zdrada

AbpHHoser– Ko­ściół zdra­dził Jana Pawła II, bo prak­ty­ka dusz­pa­ster­ska do­ty­czą­ca mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny nie po­szła za gło­sem pa­pie­ża, a nawet nie za­po­zna­ła się z jego na­ucza­niem – stwier­dza w roz­mo­wie z KAI ks. Abp Hen­ryk Hoser. I do­da­je, że we współ­czesnym świe­cie, głów­nie za spra­wą me­diów, wszyst­kie re­la­cje oso­bo­we zo­sta­ły ze­ro­ty­zowa­ne.

Prze­wod­ni­czą­cy Ze­spo­łu Eks­per­tów KEP ds. Bio­tycz­nych, z któ­rym wy­wiad prze­pro­wa­dzi­li Alina Pe­tro­wa-Wa­si­le­wicz oraz o. Jacek Szym­czak, w moc­nych sło­wach mówi o „zdra­dzie”, ja­kiej do­pu­ści­li się dusz­pa­ste­rze. Czytaj dalej

Mirosław Orzechowski, Kiedy upadnie moralność, upadnie wiara

204m– Dopiero wtedy upadnie wiara, gdy runie moralność – mówił Sługa Boży ks. Kard. August Hlond, Prymas Polski. Swoim świętym i pełnym heroizmu życiem zdecydowanie występował przeciwko próbom moralnej deprawacji Narodu polskiego, uświadamiając, że rodzina jest najmniejszą komórką społeczną i jej rozpad jest zagrożeniem dla państwa i Narodu. Wskazywał, że główną strategią walki masonerii z Bogiem i Kościołem jest demoralizacja, według wspomnianej wyżej zasady: „Dopiero wtedy upadnie wiara, gdy runie moralność”.

Czytaj dalej