Archiwa tagu: porozumienie Mińsk 2

Viktor Orban spotkał się z premier Kopacz

OrbanEKopaczTrudno dowiedzieć się czegokolwiek o wizycie premiera Wiktora Orbana w Polsce. W mediach obowiązuje język propagandy wojennej, nienawiści do Rosji i robienia głupich min wobec premiera Orbana, który ośmiela się mieć własne zdanie w sprawie węgierskiego interesu narodowego. Nie ma mowy o publicznej prezentacji choćby tematyki rozmów z premier Ewą Kopacz.

– Jed­ność Unii Eu­ro­pej­skiej i po­tę­pie­nie agre­sji jest dla nas rze­czą fun­da­men­tal­ną – mó­wi­ła Ewa Ko­pacz pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej po spo­tka­niu z pre­mie­rem Wę­gier Vik­to­rem Or­ba­nem. – W szcze­rej i trud­nej roz­mo­wie oznaj­mi­łam to pre­mie­ro­wi Or­ba­no­wi. Dziś za­rów­no Pol­ska jak i Węgry mogą same de­cy­do­wać o swoim losie. Wiel­ki naród, jakim są Ukra­iń­cy rów­nież ma prawo do de­cy­do­wa­nia o swoim losie. Czytaj dalej