Archiwa tagu: pigułka „dzień po”

Prezydium KEP o aktualnych zagadnieniach społecznych

Episkopat„Z uznaniem dostrzegamy wspieranie małżeństwa, rodzin wielodzietnych, wydłużenie urlopów rodzicielskich i udogodnienia Karty Dużych Rodzin” – podkreśla Prezydium KEP, ale jak zauważa, polityka naszego państwa nie jest niestety konsekwentna. „Pojawiają się inicjatywy prowadzące do niszczenia ideału małżeństwa i rodziny. Inicjatywy te budzą nasz zdecydowany sprzeciw” – czytamy w wydanym dziś oświadczeniu.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski krytycznie odnosi się do założeń Konwencji Rady Europy, która – wbrew deklaracjom – nie służy eliminowaniu przemocy. „Z całą mocą podkreślamy, że przemoc – zarówno wobec kobiet, jak i dzieci czy mężczyzn – jest sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej i powinna być eliminowana z relacji międzyludzkich. Konwencja Rady Europy nie wnosi żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy. Natomiast wiąże ona zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, a nie z błędami czy słabościami konkretnych ludzi. Konwencja nie promuje zwalczania realnych przyczyn przemocy”. Czytaj dalej

Rządowy projekt rozporządzenia ws. pigułki „dzień po”. Skandal!

NIEaborcjaPi­guł­ka „dzień po” bę­dzie wy­da­wa­na bez re­cep­ty oso­bom po 15. roku życia – przewi­du­je pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia mi­ni­stra zdro­wia, który zo­stał opu­bli­ko­wa­ny na stro­nach re­sor­tu. Pro­jekt zmie­nia obec­ne roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie wy­da­wa­nia z aptek pro­duk­tów lecz­ni­czych i wy­ro­bów me­dycz­nych.

Za­pi­sa­no w nim, że pro­dukt z ka­te­go­rii „hor­mo­nal­ne środ­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne do sto­so­wa­nia we­wnętrz­ne­go, po­sia­da­ją­ce ka­te­go­rię do­stęp­no­ści OTC, wy­da­je się bez re­cep­ty oso­bie, która ukoń­czy­ła 15. rok życia”. MZ po­in­for­mo­wa­ło, że pro­jekt zo­stał w pią­tek skie­ro­wa­ny do kon­sul­ta­cji ze­wnętrz­nych. Po­trwa­ją one 21 dni. Czytaj dalej

Rozpowszechnianie pigułki „dzień po” jest przestępstwem!

Herb_Klubu

Prokuratura Okręgowa w Łodzi, ul. Kilińskiego 152,

Niniejszym, składamy doniesienie o uzasadnionym podejrzeniu graniczącym z pewnością, że w Polsce zaplanowano popełnienie przestępstwa polegającego na dopuszczeniu do rozpowszechniania bez recepty środka medycznego o popularnej nazwie pigułka „dzień po”, wywołującym, m.in. uniemożliwienie zagnieżdżenia się zapłodnionego zarodka w macicy kobiety, a przez to jego zabicie, co bezsprzecznie jest działaniem aborcyjnym, zakazanym w Polsce!

Ponadto, w naszym przekonaniu, okoliczności dopuszczenia tego specyfiku do nieograniczonej dostępności wypełnia znamiona czynu zabronionego, polegającego na udzielaniu pomocy w czynnościach prowadzących do zabijania życia nie narodzonego. Czytaj dalej