Archiwa tagu: Petro Poroszenko

Leszek Balcerowicz w rządzie ukraińskim

PoroszBalcerLeszek Balcerowicz został przedstawicielem prezydenta Petra Poroszenki w ukraińskim rządzie. Będzie również zasiadał w grupie międzynarodowych doradców, zajmującej się wdrażaniem reform w kraju. – Muszę pokazać osiągnięcia Ukrainy, które nie zawsze są zauważane przez Zachód – zapowiedział Balcerowicz.

Czytaj dalej

„Ukraińska Prawda”: Leszek Balcerowicz może zostać premierem Ukrainy

Balcerowicz1Leszek Balcerowicz może zostać premierem Ukrainy – donosi „Ukraińska Prawda”. Według źródeł cytowanych przez gazetę „Balcerowicz ma poparcie Zachodu i ukraińskiej klasy średniej”. Petro Poroszenko ma również nadzieję, że polski ekonomista jest wolny od wpływów ukraińskich oligarchów.

Czytaj dalej

Ukraina: W wyborach zwyciężyły siły prorosyjskie

Ukraina1W niedzielnych wyborach samorządowych w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy zwyciężyły siły prorosyjskie, a zgodnie z sondażami exit poll merem tego prawie półmilionowego miasta został człowiek związany z oligarchą Rinatem Achmetowem. Czytaj dalej

Bloomberg: Ukraina może stać się państwem upadłym

UkrainaPublicysta serwisu Bloomberg, Leonid Bershidsky, w swoim artykule pokazuje, że w wyniku zawieszenia broni w Donbasie na Ukrainie ujawniły się poważne problemy i patologie, które dzięki konfliktowi na wschodzie można było „przykryć”. Jego zdaniem, kraj ten znajduje się w głębokim kryzysie, a sytuacja jest na tyle poważna, że nie można wykluczyć kolejnego przewrotu politycznego. Czytaj dalej

Na Placu Michajłowskim w Kijowie rozpoczął się wiec z okazji 73. rocznicy założenia Ukraińskiej Powstańczej Armii

banderowcyJak donosi agencja informacyjna UNIAN, w wiecu uczestniczą między innymi przedstawiciele organizacji Swoboda, Prawego Sektora, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów. Jednocześnie z wiecem odbywa się wystawa sprzętu wojskowego. Czytaj dalej

Ukraina: rośnie liczba zwolenników UPA

BanderowcyNa Ukrainie rośnie liczba zwolenników uznania członków Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) za bojowników o niepodległość. Według grupy socjologicznej Rejtynh po raz pierwszy w historii badań tego tematu zwolenników uznania UPA jest więcej niż przeciwników. Czytaj dalej

Prawy Sektor: w przypadku przewrotu państwowego Poroszence nie uda się uciec

PrawySektorRadykalne organizacje na Ukrainie nie wzywają otwarcie do obalenia obecnego rządu. Jednak ukraińskim władzom nie należy liczyć na to, że w przypadku konfliktu z nacjonalistami armia stanie po stronie Kijowa – pisze Voice of America. Czytaj dalej

Ukraina nie chce spłacać długów – w tym także wobec Rosji

UkrainaKijówPilne przyjęcie przez Ukrainę ustawy o moratorium na płatności zagranicznych długów, w tym także wobec Rosji, oznacza tylko jedno. Negocjacje z prywatnymi wierzycielami zostały zerwane i ukraińskie władze przygotowują się do ogłoszenia niewypłacalności. Czytaj dalej

Jan Tomaszewski: Poroszenko powinien zgłosić się do jakiegoś specjalisty

TomaszewskiPoseł na Sejm i znany polski piłkarz Jan Tomaszewski oświadczył, że Petro Poroszenko „stracił kontrolę nad sobą i swoim krajem” i publicznie nawołuje do trzeciej wojny światowej. Poseł zasugerował, aby ukraiński prezydent „najpierw zrobił porządek u siebie”. Czytaj dalej

Miller: nasilenie tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie; konieczna reakcja parlamentu

MillerNa­si­la­nie ten­den­cji na­cjo­na­li­stycz­nych na Ukra­inie po­win­no spo­wo­do­wać re­ak­cję pol­skie­go par­la­men­tu – prze­ko­ny­wał pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej szef SLD Le­szek Mil­ler. Po­sło­wie So­ju­szu skie­ro­wa­li do mar­szał­ka Sejmu pro­jekt uchwa­ły w tej spra­wie.

Jak pod­kre­śla­ją w pro­jek­cie po­sło­wie SLD, „kul­ty­wo­wa­nie przez ukra­iń­skie wła­dze pań­stwo­we ten­den­cji na­cjo­na­li­stycz­nych, na­wią­zu­ją­cych do myśli Dmy­tro Don­ce­wa i prak­ty­ki po­li­tycz­nej Ste­pa­na Ban­de­ry, a także glo­ry­fi­ko­wa­nia po­sta­ci od­po­wie­dzial­nych za zbrod­nie po­peł­nio­ne na lud­no­ści pol­skiej”, budzi głę­bo­kie za­nie­po­ko­je­nie. Czytaj dalej

USA wyślą na Ukrainę samoloty bezzałogowe i pojazdy opancerzone

dronWiceprezydent Joe Biden w rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką powiedział, że USA wyślą dodatkową pomoc Ukrainie, w tym samoloty bezzałogowe i pojazdy opancerzone. Pierwsze dostawy zaplanowano na najbliższe tygodnie. Czytaj dalej

Rząd Niemiec nie zgodził się na przekazanie Litwie transporterów opancerzonych

BoxerRząd w Ber­li­nie od­rzu­cił proś­bę Litwy i nie zgo­dził się na prze­ka­za­nie temu pań­stwu no­wo­cze­snych trans­por­te­rów opan­ce­rzo­nych typu Boxer – podał dzi­siaj dzien­nik „Die Welt”, cy­tu­jąc rzecz­ni­ka mi­ni­ster­stwa obro­ny Nie­miec.
Rzecz­nik za­pew­nił, że Niem­cy będą wspie­rać, w miarę swych moż­li­wo­ści, mo­der­ni­za­cję li­tew­skiej armii. – Nie prze­wi­du­je­my jed­nak od­da­nia Li­twie trans­por­te­rów opan­ce­rzo­nych znaj­du­ją­cych się na wy­po­sa­że­niu Bun­de­sweh­ry lub też od­sprze­da­ży po­jaz­dów, które mają być za­mó­wio­ne w naj­bliż­szych la­tach – po­wie­dział rzecz­nik, uza­sad­nia­jąc od­mo­wę „po­trze­ba­mi wła­sny­mi Bun­de­sweh­ry”. Czytaj dalej