Archiwa tagu: nierozerwalność małżeństwa

Abp Hoser: odejście od nauczania Jana Pawła II to duszpasterska zdrada

AbpHHoser– Ko­ściół zdra­dził Jana Pawła II, bo prak­ty­ka dusz­pa­ster­ska do­ty­czą­ca mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny nie po­szła za gło­sem pa­pie­ża, a nawet nie za­po­zna­ła się z jego na­ucza­niem – stwier­dza w roz­mo­wie z KAI ks. Abp Hen­ryk Hoser. I do­da­je, że we współ­czesnym świe­cie, głów­nie za spra­wą me­diów, wszyst­kie re­la­cje oso­bo­we zo­sta­ły ze­ro­ty­zowa­ne.

Prze­wod­ni­czą­cy Ze­spo­łu Eks­per­tów KEP ds. Bio­tycz­nych, z któ­rym wy­wiad prze­pro­wa­dzi­li Alina Pe­tro­wa-Wa­si­le­wicz oraz o. Jacek Szym­czak, w moc­nych sło­wach mówi o „zdra­dzie”, ja­kiej do­pu­ści­li się dusz­pa­ste­rze. Czytaj dalej