Archiwa tagu: neopogaństwo w Anglii

Prowokacyjna kampania na rzecz Wielkanocy jako święta stałego

HappyEasterW Wiel­kiej Bry­ta­nii po raz ko­lej­ny pod­no­szą się głosy zwo­len­ni­ków uczy­nie­nia z Wiel­ka­no­cy świę­ta przypadającego w sta­łą datę. Ar­gu­men­tu­ją oni, że uła­twi­ło­by to życie całym ro­dzi­com i wielu przed­się­bior­stwom – pisze dzien­nik „The In­de­pen­dent”.
Zwo­len­ni­cy Wiel­ka­no­cy ob­cho­dzo­nej w sta­łym, wy­zna­czo­nym ter­mi­nie, nie zwracają uwagi na prawdę ewangeliczną i nauczanie Kościoła. To satanistyczne i masońskie siły, konfrontujące wiarę z zyskiem, zwodzące osłabionych w wiedzy religijnej Anglików na manowce.

Czytaj dalej