Archiwa tagu: negocjacje pokojowe

Poroszenko deklaruje gotowość do rozejmu na wschodzie Ukrainy

PoroszenkoPetrPre­zy­dent Ukra­iny Petro Po­ro­szen­ko oświad­czył wczo­raj póź­nym wie­czo­rem w Mo­na­chium, że jest go­to­wy do ogło­sze­nia „peł­ne­go i bez­wa­run­ko­we­go ro­zej­mu” na wscho­dzie kraju.

– Je­stem go­to­wy w każ­dej chwi­li ogło­sić za­wie­sze­nie broni na wscho­dzie Ukra­iny – bez ja­kich­kol­wiek wa­run­ków, aby za­trzy­mać ro­sną­cą licz­bę – po­wie­dział Po­ro­szen­ko pod­czas spo­tka­nia z dzien­ni­ka­rza­mi. Czytaj dalej