Archiwa tagu: narkotyki

Obama złagodził wyroki za przestępstwa narkotykowe

ObamaPrezydent USA Barack Obama złagodził w środę 214 więźniom federalnym wyroki za przestępstwa związane z narkotykami. To największa od dziesięcioleci liczba więźniów, którym jednego dnia skrócono wyroki. O decyzji prezydenta poinformował amerykański resort sprawiedliwości.

Czytaj dalej

Kolejne problemy ministra Halickiego. Znowu przez syna

HaliccyNad głową mi­ni­stra ad­mi­ni­stra­cji i cy­fry­za­cji An­drze­ja Ha­lic­kie­go znów zbie­ra­ją się czar­ne chmu­ry. Z akt spra­wy jego syna Ar­mi­na wy­ni­ka, że przy­naj­mniej jedno ze swych miesz­kań mi­ni­ster od 5 lat wy­naj­mu­je. Jed­nak w oświad­cze­niu ma­jąt­ko­wym mi­ni­stra próż­no szu­kać do­cho­dów z tego ty­tu­łu

Armin H. w czerw­cu 2014 r. zo­stał przez po­li­cję za­trzy­ma­ny za po­sia­da­nie ma­ri­hu­any. W ze­szłym ty­go­dniu, po za­trzy­ma­niu syna po­li­cja po­je­cha­ła prze­szu­kać miesz­ka­nie An­drze­ja i Agniesz­ki Ha­lic­kich. Wtedy jed­nak oka­za­ło się, że na war­szaw­skiej Sa­dy­bie, gdzie są za­mel­do­wa­ni, miesz­ka zu­peł­nie kto inny. W po­li­cyj­nej no­tat­ce zna­la­zła się ad­no­ta­cja, że miesz­ka­nie jest wy­naj­mo­wa­ne od pię­ciu lat! Czytaj dalej