Archiwa tagu: minister Biernat

CBA sprawdza oświadczenia majątkowe Andrzeja Biernata. Luksusowe auto pod lupą

BiernatMinisterJak in­for­mu­je RMF FM, An­drzej Bier­nat zna­lazł się pod lupą CBA. Praw­do­po­dob­nie cho­dzi o oświad­cze­nia ma­jąt­ko­we mi­ni­stra spor­tu z lat 2011-2014. Wąt­pli­wo­ści budzi zakup luk­su­so­we­go auta.

Cen­tral­ne Biuro An­ty­ko­rup­cyj­ne wzię­ło pod lupę ostat­nie oświad­cze­nia ma­jąt­ko­we mi­ni­stra An­drzej Bier­na­ta. Kon­kret­nie, cho­dzi o za­ku­pio­ny przez po­li­ty­ka Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej luk­su­so­wy sa­mo­chód. Czytaj dalej