Archiwa tagu: majowe zwycięstwo

Kłamstwa nt. II wojny światowej mają osłabić autorytet Rosji

Vladimir_PutinNa temat wy­da­rzeń II wojny świa­to­wej gło­szo­ne są „cy­nicz­ne kłam­stwa”, do­cho­dzi także do „bez­czel­ne­go oczer­nia­nia” ca­łe­go po­ko­le­nia ludzi – oznaj­mił Wła­di­mir Putin. Zda­niem ro­syj­skie­go pre­zy­den­ta, celem ta­kich dzia­łań jest osła­bie­nie mo­ral­ne­go au­to­ry­te­tu współ­cze­snej Rosji. We­dług MSZ tego kraju na ob­cho­dy 9 maja przy­ja­dą li­de­rzy 26 państw.

Komitet Organizacyjny Zwycięstwa jest zobowiązany do bronienia prawdy o wkładzie Związku Radzieckiego w zwycięstwo nad nazizmem, korzystając z poparcia obywateli w regionach – oznajmił dzisiaj prezydent Rosji Władimir Putin.  Czytaj dalej