Archiwa tagu: ks. Abp Henryk Hoser

Abp Hoser specjalny wysłannik Stolicy Apostolskiej do Medjugorje

Papież zlecił 11 lutego 2017 r., w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, ks. Abp. Henrykowi Hoserowi, ordynariuszowi diecezji warszawsko-praskiej, udanie się w charakterze specjalnego wysłannika Stolicy Apostolskiej do Medjugorje. Jak czytamy w wydanym w Watykanie komunikacie, „misja ta ma na celu zdobycie pogłębionej znajomości tamtejszej sytuacji duszpasterskiej, a przede wszystkim potrzeb wiernych, którzy przybywają tam w pielgrzymce”. W oparciu o to ma się „zasugerować ewentualne inicjatywy duszpasterskie na przyszłość”. Misja „ma zatem – podkreśla dalej komunikat – charakter wyłącznie duszpasterski”. Przewidziane jest, że Abp Hoser, który nadal będzie sprawował urząd biskupa warszawsko-praskiego, wypełni zadanie specjalnego watykańskiego wysłannika do Medjugorje do końca lata b. r.

Czytaj dalej

Polska delegacja na Synod Biskupów

JedraszGadeckSekretariat Synodu Biskupów opublikował kolejną listę uczestników zwyczajnego zgromadzenia synodalnego, które odbędzie się w październiku i zostanie poświęcone powołaniu i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Chodzi w szczególności o biskupów, którzy zostali wybrani przez swoje konferencje episkopatu na delegatów i ich zastępców, a następnie zatwierdzeni przez Ojca Świętego. Na podanej dziś do wiadomości liście znalazły się także nazwiska reprezentantów Konferencji Episkopatu Polski. Delegatami na Synod zostali ks. Abp Stanisław Gądecki i ks. Abp Henryk Hoser oraz ks. Bp Jan Wątroba. Natomiast ich zastępcami są ks. Abp Józef Michalik i ks. Abp Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki. Czytaj dalej

Ks. Abp Hoser: podczas Synodu czeka nas konfrontacja

AbpHoserNa Synodzie będzie konfrontacja z delegatami z krajów, gdzie jest już większościowa patologia rodzinna – rozpad rodzin, rodziny patchworkowe, niewielki procent trwałych, nierozerwalnych małżeństw. I postulat udzielania Komunii św. dla rozwiedzionych. Tkwi w tym błędne założenie, bo jest to postulat miłosierdzia Bożego bez sprawiedliwości, gdy tymczasem trzeba zacząć od tego, że w życiu małżeńskim i rodzinnym musi być zagwarantowana sprawiedliwość, czego zupełnie nie bierzemy pod uwagę – zauważa Arcybiskup warszawsko-praski Henryk Hoser w wypowiedzi dla KAI.

 

 Często cytuję słowa Jana Chrzciciela, który powiedział do cudzołożnego króla Heroda: „Nie masz prawa brać żony twojego brata”. To wymóg sprawiedliwości i za to też oddał życie. Pisze o tym Jan Paweł II – że miłość ma być sprawiedliwa, a my mamy być sprawiedliwi wobec Boga. Gdyż drugą stroną braku sprawiedliwości jest czyjaś krzywda. A o krzywdzie się nie mówi. O krzywdzie słabych się nie mówi, gdyż nastała epoka darwinizmu społecznego – stwierdził Abp Hoser pytany o drugą część obrad Synodu poświęconego rodzinie. Czytaj dalej

Abp Hoser: odejście od nauczania Jana Pawła II to duszpasterska zdrada

AbpHHoser– Ko­ściół zdra­dził Jana Pawła II, bo prak­ty­ka dusz­pa­ster­ska do­ty­czą­ca mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny nie po­szła za gło­sem pa­pie­ża, a nawet nie za­po­zna­ła się z jego na­ucza­niem – stwier­dza w roz­mo­wie z KAI ks. Abp Hen­ryk Hoser. I do­da­je, że we współ­czesnym świe­cie, głów­nie za spra­wą me­diów, wszyst­kie re­la­cje oso­bo­we zo­sta­ły ze­ro­ty­zowa­ne.

Prze­wod­ni­czą­cy Ze­spo­łu Eks­per­tów KEP ds. Bio­tycz­nych, z któ­rym wy­wiad prze­pro­wa­dzi­li Alina Pe­tro­wa-Wa­si­le­wicz oraz o. Jacek Szym­czak, w moc­nych sło­wach mówi o „zdra­dzie”, ja­kiej do­pu­ści­li się dusz­pa­ste­rze. Czytaj dalej