Archiwa tagu: kryzys w Grecji

Tsipras zaproszony do Portugalii, by zobaczyć skutki cięć budżetowych

GrecyKandydat na prezydenta Portugalii Paulo Morais, który w przeszłości był wiceszefem administracji miasta Porto, skrytykował ostre cięcia budżetowe i nową umowę w sprawie greckiego długu w programie Terça à Noite radia Renascença. Czytaj dalej

Grecki parlament uchwalił reformy oszczędnościowe

TsiprasAParlament grecki uchwalił w nocy ze środy na czwartek znaczną większością głosów ustawę o reformach oszczędnościowych będących warunkiem kredytodawców udzielenia Grecji kolejnej pomocy. Wielu członków rządzącej partii Syriza głosowało przeciwko ustawie, mimo apelu premiera Ciprasa. Czytaj dalej

Za Grekami nie trafi nikt

TsiprasGrecy słono zapłacą za porozumienie ws. długów. Rząd premiera Aleksisa Ciprasa ostatecznie zgodził się na powstanie funduszu prywatyzacyjnego, podniesienie podatków i wieku emerytalnego. Grecy zobowiązali się też do deregulacji niektórych zawodów i zmniejszenia wydatków na wojsko. W sumie, zgodzili się na wszystko, przeciwko czemu protestowali i ogłosili referendum. Dzięki porozumieniu udało się uniknąć załamania greckiego systemu finansowego, ale jak twierdzą obserwatorzy, kraj ten stanie się teraz „protektoratem Niemiec”. Czytaj dalej

To „bomba” podłożona pod Grecję

KammenosMi­ni­ster obro­ny Gre­cji Panos Kam­me­nos za­rzu­cił Niem­com na ła­mach „Bilda” mie­sza­nie się w spra­wy we­wnętrz­ne swego kraju. Grec­ki po­li­tyk dodał także, że w przy­pad­ku wyj­ścia ze stre­fy euro jego kraj prze­sta­nie być zwią­za­ny unij­ny­mi umo­wa­mi. – W tym przy­pad­ku prze­sta­nie­my być zo­bo­wią­za­ni do przyj­mo­wa­nia uchodź­ców – za­uwa­żył. Pro­blem imi­gran­tów okre­ślił mia­nem „bomby” pod­ło­żo­nej pod jego kraj. Czytaj dalej

Unia straszy Grecję

SyrizaFlagsUnij­ny ko­mi­sarz ds. go­spo­dar­czych i wa­lu­to­wych, Fran­cuz Pier­re Mo­sco­vi­ci w wy­wia­dzie dla nie­miec­kie­go „Spie­gla” ka­te­go­rycz­nie prze­strzegł przed ry­zy­kiem, z jakim wią­za­ło­by się ewen­tu­al­ne opusz­cze­nie stre­fy euro przez Gre­cję.

– W końcu wszy­scy w Eu­ro­pie je­ste­śmy prze­cież chyba zgod­ni co do tego, że Gre­xit (wyj­ście Gre­cji z eu­ro­lan­du) byłby ka­ta­stro­fą – dla grec­kiej go­spo­dar­ki, ale także dla całej stre­fy euro – po­wie­dział Mo­sco­vi­ci. „Spie­gel” re­la­cjo­nu­je jego wy­po­wiedź w dzi­siej­szym wy­da­niu in­ter­ne­to­wym. Czytaj dalej

Grecy żądają od Niemców 160 mld i grożą zajęciem ich nieruchomości

ateny_euroGre­cja do­ma­ga się od Nie­miec wy­pła­ty re­pa­ra­cji wo­jen­nych w wy­so­ko­ści 160 mld euro. Zwa­żyw­szy na brak po­ro­zu­mie­nia, wła­dze grożą prze­ję­ciem nie­miec­kich nie­ru­cho­mo­ści w kraju jako re­kom­pen­sa­tę za stra­ty po­nie­sio­ne pod­czas na­zi­stow­skiej oku­pa­cji.

– Niem­cy nigdy nie za­pła­ci­ły od­po­wied­nio za szko­dy wy­rzą­dzo­ne pod­czas na­zi­stow­skiej oku­pa­cji – po­wie­dział pre­mier Gre­cji Ale­xis Tsi­pras i jed­no­cze­śnie za­po­wie­dział po­wo­ła­nie ko­mi­sji, która zaj­mie się tą spra­wą. Jego rząd wy­da­je się być zde­ter­mi­no­wa­ny w walce o wy­pła­tę od­szko­do­wań wo­jen­nych i zwrot po­życz­ki udzie­lo­nej III Rze­szy pod przy­mu­sem przez grec­kie banki w cza­sie II wojny świa­to­wej. Jej war­tość w 1945 roku wy­nio­sła pół mi­liar­da re­ich­sma­rek. Or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we osza­co­wa­ły, że war­tość od­szko­do­wań wy­no­si obec­nie ok. 160 mld euro, w tym 11 mld euro – przy­mu­so­wa po­życz­ka. Pre­zy­dent Gre­cji Ka­ro­los Pa­pu­lias we­zwał Niem­cy do jak naj­szyb­sze­go pod­ję­cia roz­mów. Czytaj dalej

Grecki wiceminister grozi Unii Europejskiej

uchodzcyWiceminister spraw wewnętrznych Grecji Janis Panusis zagroził skierowaniem do innych krajów UE fali uchodźców, liczącej setki tysięcy osób, jeżeli jego kraj nie otrzyma większej pomocy na opiekę nad imigrantami – podał niemiecki tygodnik „Focus”.
– Jeżeli nie otrzymamy większej pomocy, „wystawimy 300 tysiącom imigrantów dokumenty podróżne i zalejemy nimi Europę” – cytuje „Focus” Panusisa.
Jak pisze niemiecki tygodnik, w greckim radiu polityk miał mówić nawet o pół milionie uchodźców. Według „Focusa” właśnie tylu nielegalnych emigrantów przebywa obecnie na terenie Grecji. Czytaj dalej

Premier Grecji żąda reparacji od Niemiec

Alexis-TsiprasAleksis Tsipras domaga się od Niemiec reparacji wojennych. Grecja ma moralny obowiązek domagać się od Niemiec odszkodowania za straty spowodowane przez hitlerowców w czasie drugiej wojny światowej. To słowa premiera Aleksisa Tsiprasa, który wygłosił przemówienie w greckim parlamencie.

Grecki premier powiedział, że domaganie się wojennych reparacji to obowiązek wobec narodu, historii i wszystkich Europejczyków, którzy przelali krew w walce z nazimem. Czytaj dalej