Archiwa tagu: konflikt z Rosją

Macierewicz: Polska gotowa udzielać Ukrainie dalszego wsparcia

MacierewiczSzef MON Antoni Macierewicz spotkał się w kwaterze głównej NATO ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, Stepanem Połtorakiem. Zapewnił go, że Polska jest gotowa udzielać Ukrainie dalszego wsparcia i podkreślił potrzebę większej kooperacji. Ukraińcy nagrodzili z kolei medalem polskiego ambasadora przy NATO za wsparcie udzielane ukraińskim siłom zbrojnym.

Czytaj dalej

Sondaż: jak oceniasz działania rządu w związku z kryzysem na Ukrainie?

banderowcyCo czwar­ty Polak uważa, że za­an­ga­żo­wa­nie rządu w kon­flikt na Ukra­inie jest nad­mier­ne i oba­wia się ro­syj­skiej re­ak­cji – wy­ni­ka z ba­da­nia firmy Ariad­na dla www.​tajnikipolityki.​pl. Ten lęk się zmniej­szył (o 4 punk­ty proc w ciągu pół roku). Po­li­ty­ka wobec Rosji w związ­ku z wojną na Ukra­inie jest klu­czo­wym te­stem dla rządu pre­mier Ewy Ko­pacz, ale także stała się jedną z naj­waż­niej­szych osi sporu po­mię­dzy kan­dy­da­ta­mi w obec­nej kam­pa­nii pre­zy­denc­kiej.

42 proc. an­kie­to­wa­nych w ba­da­niu wska­za­ło, że udział rządu Ewy Ko­pacz w kon­flik­cie na Ukra­inie jest zbyt duży i w związ­ku z tym boi się ko­lej­nych sank­cji na­ło­żo­nych przez Mo­skwę na nasz kraj.

Po­par­cie dla dzia­łań rządu wobec kry­zy­su na Ukra­inie wy­ra­zi­ło 30 proc. ba­da­nych. Mniej po­pu­lar­na jest opi­nia (28 proc.), iż rząd jest zbyt mało za­an­ga­żo­wa­ny, co jest nie­zgod­ne z in­te­re­sem Pol­ski. Czytaj dalej

Parlament Ukrainy uznał Rosję za agresora

prezydentUkraRada Najwyższa Ukra­iny uznała Rosję za agre­so­ra, a se­pa­ra­ty­stycz­ne re­pu­bli­ki Doniecką i Ługańską, za or­ga­ni­za­cje ter­ro­ry­stycz­ne. Decyzja parlamentu ukraińskiego oznacza wypowiedzenie wojny Rosji. To fakt bez precedensu, kiedy państwo wypowiada wojnę drugiemu państwu, które nie jest stroną w ukraińskiej wojnie domowej.

Rezolucję poparło w głosowaniu tylko 271 deputowanych w liczącym formalnie 450 posłów parlamencie. To dobitny dowód na zaostrzanie kursu w relacjach z Rosją. Ten fakt zapowiada dalsze, trudne do przewidzenia konsekwencje polityczne.
Ukraiński parlament wyraził też nadzieję, że podobne głos wyrażą też inne kraje i światowe organizacje. Czytaj dalej

Kupa wariatów. Bujak: Polska powinna wysłać swoje wojska na Ukrainę

BujakZbMimo fali kry­ty­ki, Zbi­gniew Bujak nie wy­co­fu­je się ze swo­ich słów i wciąż uważa, że Pol­ska po­win­na wy­słać swoje woj­ska na Ukra­inę. – Mówię o po­mo­cy woj­sko­wej. Ona od wielu mie­się­cy jest pil­nie po­trzeb­na. My tej po­mo­cy wręcz de­mon­stra­cyj­nie od­ma­wia­my. Chcąc nie chcąc, re­ali­zu­je­my po­li­ty­kę, z któ­rej Kreml może być tylko za­do­wo­lo­ny. Kreml tupie nogą, a my tym stra­chom ule­ga­my. Szo­ku­ją­ce – ar­gu­men­to­wał Bujak na an­te­nie TOK FM.

Kiedyś działacz „Solidarności” a dziś twór­ca Ko­mi­te­tu Oby­wa­tel­skie­go So­li­dar­no­ści z Ukra­iną wy­ja­śniał, że nasz wschod­ni są­siad po­trze­bu­je m.​in. środ­ków łącz­no­ści, bo na co dzień Ukra­iń­cy po­słu­gu­ją się te­le­fo­na­mi ko­mór­ko­wy­mi, które są „nie tylko pod­słu­chi­wa­ne, ale na­mie­rza­ne przez na­jem­ni­ków z Mo­skwy”. Czytaj dalej

Nie płacą Rosji, dlaczego mają płacić Polsce?

jaceniuk-kop– Za­cznie­my kon­sul­ta­cje nt. tech­nicz­nej mo­der­ni­za­cji ukra­iń­skich elek­trow­ni tak, by mogły one wy­ko­rzy­sty­wać wszyst­kie ro­dza­je węgla, w tym wę­giel do­star­cza­ny z Pol­ski – za­po­wie­dział pre­mier Ukra­iny Ar­se­nij Ja­ce­niuk po spo­tka­niu z pre­mier Ewą Ko­pacz w Ki­jo­wie.

To nie koniec bezmyślnej szczodrobliwości polskiego rządu. Udzielimy Ukrainie wysokiego kredytu – nie wiadomo na co, ale z części pieniędzy ma być przeprowadzona modernizacja ukraińskich elektrowni, tak aby możliwe było w nich spalanie polskiego węgla. Wniosek jest prosty: skoro Ukraińcy nie płacą Rosji za gaz i ropę, które od nich dostawali przez wiele lat, to teraz nie będą płacić i nam. W końcu Polska to bogaty frajer; do tego sam prosi się żeby go oszukać. Czytaj dalej