Archiwa tagu: konflikt na Ukrainie

Soros zmusi Amerykanów płacenia za uzbrajanie Ukrainy

SorosAmerykański ekonomista i miliarder George Soros opowiada się za zapewnieniem Kijowowi nowoczesnego sprzętu wojskowego i nowego wielomiliardowego kredytu. Dowiedzieliśmy się o tym z korespondencji Sorosa z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką, która przeciekła do Internetu. Czytaj dalej

Białoruś: grupa kontaktowa uzgodniła rozejm na Ukrainie

KantaktowaGrupaOb­ra­du­ją­ca w Miń­sku mię­dzy­na­ro­do­wa grupa kon­tak­to­wa uzgod­ni­ła sche­mat wy­co­fa­nia ze stre­fy kon­flik­tu na Ukra­inie cięż­kie­go uzbro­je­nia oraz reżim za­pro­wa­dze­nia tam ro­zej­mu i kon­tro­li jego prze­strze­ga­nia – po­in­for­mo­wa­ła agen­cja TASS.

Ro­syj­ska agen­cja po­wo­ła­ła się na po­in­for­mo­wa­ne źró­dło. Spo­tka­nie trwa­ło około dwóch go­dzin. Nie prze­wi­dzia­no kon­tak­tu uczest­ni­ków z dzien­ni­ka­rza­mi po ich za­koń­cze­niu. Czytaj dalej

Prof. Anna Raźny: Kto przewodniczy polskiej partii wojny?

ARaznyGdy USA-NATO-UE z Polską na czele wspierają majdan, zamach stanu, wojnę domową – propaganda wojenna nazywa to obroną demokracji, operacją antyterrorystyczną, misją dla utrzymania integralności Ukrainy.

W polskiej partii wojny trwa walka o pozycję lidera między jej głównymi członkami: PiS i PO. Partia wojny jest największą w Polsce partią, którą tworzą wszystkie obecne w parlamencie oraz niektóre znajdujące się poza nim ugrupowania polityczne, organizacje pozarządowe, środowiska nauki i sztuki czy wreszcie prasy i mediów audiowizualnych. Łączy je idea udziału Polski w permanentnej wojnie, stanowiąca fundament quasi – ideologii wojennej. Ma ona swe ukierunkowanie na USA i jego zbrojne ramię międzynarodowe – NATO. Czytaj dalej

Rosyjscy delegaci do Rady Europy zaatakowani w Strasburgu

ZiuganowPrzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Anne Brasseur potwierdziła, że podczas sesji plenarnej przed budynkiem RE dwaj członkowie rosyjskiej delegacji Giennadij Ziuganow i Iwan Mielnikow zostali zaatakowani i oblani czerwoną farbą. Sprawcami napaści są prawdopodobnie dwaj ukraińscy radykalni posłowie, nie będący członkami Zgromadzenia Parlamentarnego.
Brasseur podkreśliła, że gdy zakończy się dochodzenie, zajmie w tej sprawie oficjalne stanowisko. Czytaj dalej

Rosja zawiesiła swój udział w PACE do końca 2015 roku

RosjaPACERosyjska delegacja na czele z przewodniczącym komisji Dumy Państwowej do spraw międzynarodowych Aleksiejem Puszkowem zawiesiła swój udział w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (PACE) co najmniej do końca 2015 roku – napisał parlamentarzysta na Twitterze.

PACE jest ważnym organem współpracy międzyparlamentarnej, jednym z dwóch głównych organów statutowych Rady Europy. Zgromadzenie rozpatruje kwestie związane z problemami współczesnego społeczeństwa i różnymi aspektami polityki międzynarodowej. Decydujący głos posiada 47 krajów. Czytaj dalej

Kupa wariatów. Bujak: Polska powinna wysłać swoje wojska na Ukrainę

BujakZbMimo fali kry­ty­ki, Zbi­gniew Bujak nie wy­co­fu­je się ze swo­ich słów i wciąż uważa, że Pol­ska po­win­na wy­słać swoje woj­ska na Ukra­inę. – Mówię o po­mo­cy woj­sko­wej. Ona od wielu mie­się­cy jest pil­nie po­trzeb­na. My tej po­mo­cy wręcz de­mon­stra­cyj­nie od­ma­wia­my. Chcąc nie chcąc, re­ali­zu­je­my po­li­ty­kę, z któ­rej Kreml może być tylko za­do­wo­lo­ny. Kreml tupie nogą, a my tym stra­chom ule­ga­my. Szo­ku­ją­ce – ar­gu­men­to­wał Bujak na an­te­nie TOK FM.

Kiedyś działacz „Solidarności” a dziś twór­ca Ko­mi­te­tu Oby­wa­tel­skie­go So­li­dar­no­ści z Ukra­iną wy­ja­śniał, że nasz wschod­ni są­siad po­trze­bu­je m.​in. środ­ków łącz­no­ści, bo na co dzień Ukra­iń­cy po­słu­gu­ją się te­le­fo­na­mi ko­mór­ko­wy­mi, które są „nie tylko pod­słu­chi­wa­ne, ale na­mie­rza­ne przez na­jem­ni­ków z Mo­skwy”. Czytaj dalej

Ławrow nazwał wypowiedź Schetyny bluźnierstwem

ŁawrowSzef polskiej dyplomacji zachował się niestosownie – tak komentowana jest w Rosji wypowiedź Grzegorza Schetyny, dotycząca wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez żołnierzy ukraińskich. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, podczas jednej z konferencji prasowych, nazwał ją „bluźnierstwem”.
Pierwsi na słowa polskiego ministra zareagowali rosyjscy internauci. W sieci pojawiły się zarzuty o obrażanie pamięci czerwonoarmistów, wyzwalających Polskę. Ostry w słowach był również komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rosyjska dyplomacja zaapelowała do Grzegorza Schetyny, aby przestał drwić z historii. Czytaj dalej

Gosiewska z wizytą u zbrodniarzy wojennych?

GosiewskaAnjarNiestety, naszym politykom czasami brakuje rozwagi. Posłanka PiS postanowiła odwiedzić dzielnych ukraińskich żołnierzy. Trafiła jednak do batalionu, który jest oskarżany o kradzieże, wymuszenia, a nawet… egzekucje. Sprawa jest poważna, bo nie jest to rosyjska propaganda, oskarżenia pochodzą z raportu Amnesty International

Posłanka Małgorzata Gosiewska była z kolegą partyjnym Piotrem Pyzikiem (55 l.) na Ukrainie tuż przed świętami. „Noc spędzoną pod ostrzałem z haubic zapamiętam na zawsze. Ale przede wszystkim zapamiętam tych wspaniałych, dzielnych chłopców walczących o wolną Ukrainę” – tak Gosiewska opisała swoje wrażenia na Facebooku. Pozostały po tym zdjęcia. Gosiewska siedzi przy stole otoczona uśmiechniętymi zarośniętymi mężczyznami w mundurach. Wznosi z nimi palce w górę w geście zwycięstwa. Czytaj dalej