Archiwa tagu: Józef Zych

Zwietrzyli szansę i mają już następcę Sikorskiego

ZychDo­świad­czo­ny po­li­tyk lu­do­wców jest go­to­wy do tego, by za­stą­pić Ra­do­sła­wa Si­kor­skie­go. Józef Zych z PSL był już kie­dyś mar­szał­kiem Sejmu. W roz­mo­wie z Fak­tem przy­zna­je, że wie, jak dobrze kie­ro­wać pra­ca­mi Sejmu. – Tam, gdzie to jest tylko moż­li­we, po­ma­gam i nie będę się od tego uchy­lał – do­da­je. Czytaj dalej