Archiwa tagu: Ewa Kopacz

Prezydium KEP: Cel nie uświęca środków

EpiskopatWyniki głosowania w Senacie w sprawie ustawy dotyczącej procedury „in vitro” – pod pozorem leczenia niepłodności – legalizują m.in. niszczenie ludzkich embrionów. Wyrażamy temu zdecydowany sprzeciw – czytamy w komunikacie Prezydium Episkopatu wydanym po przyjęciu projektu ustawy o „leczeniu niepłodności”. Czytaj dalej

Senat przyjął ustawę o in vitro

SenatSenat przyjął ustawę o in vitro w kształcie zaproponowanym przez rząd i zaakceptowanym przez Sejm. Za głosowało 46 senatorów, przeciw – 43 wstrzymało się – 4. Tych czterech wstrzymujących się senatorów (wszyscy z PO: Anna Aksamit, Rafał Muchacki, Marian Poślednik i Grażyna Sztark) mogło przesądzić o innym wyniku głosowania. Gdyby zagłosowali przeciw, ustawa w kształcie krytykowanym m.in. przez Sąd Najwyższy Kościół i wybitnych prawników, nie zostałaby przyjęta bez poprawek. Czytaj dalej

Unicestwienie zarodka to także zabicie dziecka!

kep_logo„Skoro uznajemy godność człowieka od chwili jego poczęcia, to zabiciem istnienia ludzkiego jest zarówno pozbawienie życia płodu ludzkiego w łonie matki, jak również unicestwienie zarodków powstałych w wyniku zastosowania metody sztucznego zapłodnienia” – podkreśla Biuro Prawne Konferencji Episkopatu Polski. Apeluje również, by parlamentarzyści nie tylko deklarowali zachowanie nauczania św. Jana Pawła II, ale nie przyjmowali rozwiązań prawnych sprzecznych z nim. Czytaj dalej

Prezydium KEP: Posłowie zlekceważyli głos Papieża i Episkopatu

OswiadczenieKEPPosłowie popierający projekt ustawy „o leczeniu niepłodności” w wersji rządowej pozostają w niezgodzie z nauczaniem papieża Franciszka – podkreśla Prezydium Episkopatu. Biskupi mają nadzieję na poprawienie proponowanej ustawy w Senacie RP. Czytaj dalej

Sejm przyjął ustawę o in vitro

Grodzka1Po odrzuceniu wszystkich poprawek zgłoszonych przez prawicę, Sejm przyjął ustawę „o leczeniu niepłodności”. Poparło ją 261 posłów, przeciw było 176. Od głosu wstrzymało się sześciu posłów.
Ustawa, fałszywie nazwana „o leczeniu niepłodności” reguluje zasady stosowania zapłodnienia metodą in vitro. Zakłada, że z procedury sztucznego zapłodnienia będą mogły korzystać małżeństwa oraz osoby we wspólnym pożyciu, potwierdzonym oświadczeniem, a więc także homoseksualiści – pederaści i lesbijki! Czytaj dalej

Szef CBA skarży się na posła Jana Burego

WojtunikSzef CBA Paweł Wojtunik w liście do premier Ewy Kopacz zarzuca posłowi PSL Janowi Buremu, że ten destabilizuje pracę antykorupcyjnej agencji. – Publikując na swojej stronie anonimy o działaniach CBA, sprowadza „realne zagrożenie na funkcjonariuszy” – oświadczył Wojtunik w liście, do którego dotarła TVN24. Istnienie listu potwierdził rzecznik CBA Jacek Dobrzyński. Czytaj dalej

Kopacz szykuje się do opozycji. „Psiapsiółki” na jedynki

KopaczPrzekonanie o przegranej w jesiennych wyborach jest dziś w PO powszechne, a wewnętrzne spory dotyczą już tylko rozmiarów porażki. Jedno dla zwaśnionych stron jest jednak pewne: do nowego Sejmu wejdzie o wiele mniej przedstawicieli Platformy niż teraz. Dlatego premier Ewa Kopacz szykuje plan na przetrwanie – przejdzie do opozycji z wierną drużyną. Kto się w niej znajdzie? Czytaj dalej

To koniec Platformy? Najnowszy sondaż: 17 proc. dla PO

sondażTylko 17 procent poparcia dla Platformy Obywatelskiej i trzecie miejsce w sondażu Millward Brown dla TVN i TVN24. Na czele Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 25 procent badanych.
Gdyby teraz odbyły się wybory parlamentarne, do sejmu dostałyby się cztery partie polityczne.
W najnowszym sondażu wysoko plasują się dwie nowe siły polityczne – ugrupowanie Pawła Kukiza oraz stowarzyszenie Nowoczesna.pl Ryszarda Petru. Paweł Kukiz choć zapowiada, że nie będzie tworzył partii, może liczyć w sondażach partii politycznych na 20 proc. poparcia. Daje mu to drugie miejsce – za PiS-em a przed Platformą Obywatelską. Czytaj dalej

Nowy pomysł Ewy Kopacz: PO partią centrolewicową?

KopaczPo przegranych wyborach prezydenckich premier Ewa Kopacz chce przyciągnąć do Platformy Obywatelskiej „lewicowe sieroty” – donosi „Gazeta Wyborcza”.
Platforma obawia się, że zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich może w konsekwencji doprowadzić do utraty władzy w jesiennych wyborach parlamentarnych. Czytaj dalej

Głosowanie ws. in vitro. Kopacz: Nie będzie dyscypliny

EwaKopaczNie będzie dyscypliny w głosowaniu w sprawie in vitro – zapowiedziała premier Ewa Kopacz. Oznacza to, że nikt w Platformie Obywatelskiej nie będzie mógł skłamać, że uległ presji dyscypliny partyjnej podczas głosowania nt życia dzieci nienarodzonych.

Szefowa rządu zapowiedziała, że projekt ustawy o in vitro będzie rozpatrywany najprawdopodobniej już na kolejnym posiedzeniu Sejmu na początku kwietnia. Czytaj dalej

Tajna grupa podsłuchiwała generałów

SienkiewiczTajna grupa zło­żo­na ze służb i po­li­cji in­wi­gi­lo­wa­ła by­łych sze­fów ABW, SKW, BOR i ich za­stęp­ców oraz urzę­du­ją­ce­go szefa CBA. Grupą miał kie­ro­wać minister Bar­tło­miej Sien­kie­wicz, który we­dług ga­ze­ty miał po­dej­rze­wać sze­fów służb o spi­sek. Były szef MSW za­prze­cza, by wie­dział o spe­cjal­nej jed­no­st­ce. To „hi­sto­ria jak z IV RP” – czy­ta­my w „Ga­ze­cie Wy­bor­czej”.
Grupa zło­żo­na z po­li­cjan­tów z Biura Spraw We­wnętrz­nych Ko­men­dy Głów­nej Po­li­cji oraz ofi­ce­rów Służ­by Kontr­wy­wia­du Woj­sko­we­go miała po­wstać latem 2014 r. i spraw­dzić, czy w nie­le­gal­nym pod­słu­chi­wa­niu pro­mi­nent­nych po­li­ty­ków uczest­ni­czy­li sze­fo­wie trzech służb spe­cjal­nych. Czytaj dalej

Viktor Orban spotkał się z premier Kopacz

OrbanEKopaczTrudno dowiedzieć się czegokolwiek o wizycie premiera Wiktora Orbana w Polsce. W mediach obowiązuje język propagandy wojennej, nienawiści do Rosji i robienia głupich min wobec premiera Orbana, który ośmiela się mieć własne zdanie w sprawie węgierskiego interesu narodowego. Nie ma mowy o publicznej prezentacji choćby tematyki rozmów z premier Ewą Kopacz.

– Jed­ność Unii Eu­ro­pej­skiej i po­tę­pie­nie agre­sji jest dla nas rze­czą fun­da­men­tal­ną – mó­wi­ła Ewa Ko­pacz pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej po spo­tka­niu z pre­mie­rem Wę­gier Vik­to­rem Or­ba­nem. – W szcze­rej i trud­nej roz­mo­wie oznaj­mi­łam to pre­mie­ro­wi Or­ba­no­wi. Dziś za­rów­no Pol­ska jak i Węgry mogą same de­cy­do­wać o swoim losie. Wiel­ki naród, jakim są Ukra­iń­cy rów­nież ma prawo do de­cy­do­wa­nia o swoim losie. Czytaj dalej

Rządowy projekt rozporządzenia ws. pigułki „dzień po”. Skandal!

NIEaborcjaPi­guł­ka „dzień po” bę­dzie wy­da­wa­na bez re­cep­ty oso­bom po 15. roku życia – przewi­du­je pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia mi­ni­stra zdro­wia, który zo­stał opu­bli­ko­wa­ny na stro­nach re­sor­tu. Pro­jekt zmie­nia obec­ne roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie wy­da­wa­nia z aptek pro­duk­tów lecz­ni­czych i wy­ro­bów me­dycz­nych.

Za­pi­sa­no w nim, że pro­dukt z ka­te­go­rii „hor­mo­nal­ne środ­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne do sto­so­wa­nia we­wnętrz­ne­go, po­sia­da­ją­ce ka­te­go­rię do­stęp­no­ści OTC, wy­da­je się bez re­cep­ty oso­bie, która ukoń­czy­ła 15. rok życia”. MZ po­in­for­mo­wa­ło, że pro­jekt zo­stał w pią­tek skie­ro­wa­ny do kon­sul­ta­cji ze­wnętrz­nych. Po­trwa­ją one 21 dni. Czytaj dalej

Nie płacą Rosji, dlaczego mają płacić Polsce?

jaceniuk-kop– Za­cznie­my kon­sul­ta­cje nt. tech­nicz­nej mo­der­ni­za­cji ukra­iń­skich elek­trow­ni tak, by mogły one wy­ko­rzy­sty­wać wszyst­kie ro­dza­je węgla, w tym wę­giel do­star­cza­ny z Pol­ski – za­po­wie­dział pre­mier Ukra­iny Ar­se­nij Ja­ce­niuk po spo­tka­niu z pre­mier Ewą Ko­pacz w Ki­jo­wie.

To nie koniec bezmyślnej szczodrobliwości polskiego rządu. Udzielimy Ukrainie wysokiego kredytu – nie wiadomo na co, ale z części pieniędzy ma być przeprowadzona modernizacja ukraińskich elektrowni, tak aby możliwe było w nich spalanie polskiego węgla. Wniosek jest prosty: skoro Ukraińcy nie płacą Rosji za gaz i ropę, które od nich dostawali przez wiele lat, to teraz nie będą płacić i nam. W końcu Polska to bogaty frajer; do tego sam prosi się żeby go oszukać. Czytaj dalej