Archiwa tagu: Austria

Kanclerz Austrii zapowiada zerwanie rozmów z Turcją

ErdoganChristian Kern zapowiedział spotkanie z europejskimi przywódcami. Tematem ma być zerwanie rozmów ws. przyłączenia Turcji do Unii Europejskiej. Kern wskazuje problemy Turcji w tworzeniu spójnej demokracji i ekonomii. Kanclerz Austrii Christian Kern zapowiedział rozpoczęcie dyskusji pośród europejskich przywódców nt. rezygnacji z dalszych rozmów ws. przyłączenia Turcji do Unii Europejskiej.

Czytaj dalej

Austria: druga tura wyborów prezydenckich nieważna

FPOTrybunał Konstytucyjny Austrii uznał, że druga tura wyborów prezydenckich jest nieważna. W wyborach zwyciężył Alexander Van der Bellen związany z partią Zielonych, a prawicowa FPOe, której kandydat przegrał, zaskarżyła wynik. Wybory zostaną powtórzone.

Czytaj dalej

Austria stawia mur na granicy ze Słowenią

drutStrona austriacka przystąpiła w poniedziałek do budowy krótkiego ogrodzenia na granicy ze Słowenią w rejonie wykorzystywanego przez licznych uchodźców przejścia granicznego – podała AFP. To pierwsze tego rodzaju ogrodzenie wznoszone w strefie Schengen. Czytaj dalej

Austria: nie wolno finansować muzułmanów pieniędzmi z zagranicy

meczetPar­la­ment Au­strii prze­gło­so­wał zmia­ny w pra­wie do­ty­czą­cym mu­zuł­ma­nów. Nowe prze­pi­sy mają utrud­nić funk­cjo­no­wa­nie ra­dy­kal­nych is­lam­skich grup w kraju, ale miej­sco­wi mu­zuł­ma­nie twier­dzą, że nowe prawo bę­dzie ich dys­kry­mi­no­wać.
We­dług de­cy­zji par­la­men­tu w Wied­niu, me­cze­ty i wspól­no­ty mu­zuł­mań­skie w Au­strii nie będą już mogły być fi­nan­so­wa­ne z za­gra­ni­cy, a każda wspól­no­ta bę­dzie mu­sia­ła po­sia­dać Koran prze­tłu­ma­czo­ny na język nie­miec­ki. Au­striac­ki mi­ni­ster spraw we­wnętrz­nych tłu­ma­czył, że dzię­ki takim zmia­nom, znacz­nie zmniej­szy się wpływ ra­dy­ka­łów na grupy au­striac­kich mu­zuł­ma­nów. Czytaj dalej