Archiwa tagu: afery III RP

Sienkiewicz wraca. Zajmie się programem PO

SiewnkiewiczBSkompromitowany treścią nagrać w restauracji „Sowa i przyjaciele”, były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz został szefem Instytutu Obywatelskiego, think tanku PO, informuje „Gazeta Wyborcza”.
Nie wiadomo, jak interpretować tę zaskakującą nominację, bo instytut jest zapleczem eksperckim partii. Sienkiewicz wspólnie z szefem doradców premier Ewy Kopacz Jackiem Rostowskim będzie pracował nad nowym programem Platformy. Być może będzie ten program instrukcją wprowadzania Polski w stan „państwa teoretycznego”, co zapowiedział Sienkiewicz u „Sowy i przyjaciół”. Czytaj dalej

CBA sprawdza oświadczenia majątkowe Andrzeja Biernata. Luksusowe auto pod lupą

BiernatMinisterJak in­for­mu­je RMF FM, An­drzej Bier­nat zna­lazł się pod lupą CBA. Praw­do­po­dob­nie cho­dzi o oświad­cze­nia ma­jąt­ko­we mi­ni­stra spor­tu z lat 2011-2014. Wąt­pli­wo­ści budzi zakup luk­su­so­we­go auta.

Cen­tral­ne Biuro An­ty­ko­rup­cyj­ne wzię­ło pod lupę ostat­nie oświad­cze­nia ma­jąt­ko­we mi­ni­stra An­drzej Bier­na­ta. Kon­kret­nie, cho­dzi o za­ku­pio­ny przez po­li­ty­ka Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej luk­su­so­wy sa­mo­chód. Czytaj dalej

Zwietrzyli szansę i mają już następcę Sikorskiego

ZychDo­świad­czo­ny po­li­tyk lu­do­wców jest go­to­wy do tego, by za­stą­pić Ra­do­sła­wa Si­kor­skie­go. Józef Zych z PSL był już kie­dyś mar­szał­kiem Sejmu. W roz­mo­wie z Fak­tem przy­zna­je, że wie, jak dobrze kie­ro­wać pra­ca­mi Sejmu. – Tam, gdzie to jest tylko moż­li­we, po­ma­gam i nie będę się od tego uchy­lał – do­da­je. Czytaj dalej