Archiwa tagu: afera podsłuchowa

Radio Zet: Lech Wałęsa podsłuchiwany

WalesaNa no­wych ta­śmach z pod­słu­chów – prze­ka­za­nych przez CBA – jest na­gra­ny mię­dzy in­ny­mi Lech Wa­łę­sa – in­for­mu­je Radio ZET.
Z in­for­ma­cji radia wy­ni­ka, że na ta­śmach na­gra­ne są roz­mo­wy m.​in. Lecha Wa­łę­sy, szefa NIK Krzysz­to­fa Kwiat­kow­skie­go oraz wi­ce­mi­ni­stra skar­bu Ra­fa­ła Ba­nia­ka. Pro­ku­ra­tu­ra po­in­for­mo­wa­ła, że otrzy­ma­ła od szefa CBA Pawła Woj­tu­ni­ka 11 na­gra­nych roz­mów. – To pro­ku­ra­tu­ra prze­pro­wa­dzi teraz eks­per­ty­zy na­grań – mówił dzi­siaj szef CBA. Śled­czy jesz­cze nie po­twier­dzi­li toż­sa­mo­ści wszyst­kich roz­mów­ców. Czytaj dalej