Wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego jest źródłem nadziei


206bŻyczenia Ks. Abp. Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego

Umiłowani Archidiecezjanie!
Od chwili pogrzebu Pana Jezusa w Wielki Piątek pełne smutku oczy Apostołów były skierowane ku ziemi, która niejako zamknęła w sobie Jego ciało. Tak trwało przez całą Sobotę aż do poranka Wielkanocy, kiedy Chrystus zmartwychwstał. Jego pusty grób, który najpierw ujrzały niewiasty, a następnie Apostołowie, oznaczał ostateczny tryumf nad przemijaniem i śmiercią. Od tej pory radykalnie zmieniła się perspektywa patrzenia nie tylko samych Apostołów, ale także tych wszystkich, którzy uwierzyli ich świadectwu i przyjęli Chrzest. Ich przeniknięte radością spojrzenie było skierowane ku niebu. Dlatego też św. Paweł w Liście do Kolosan zachęcał ich do trwania w tej właśnie postawie: Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z mar twych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi (Kol 3, 1-2). Wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego stała się równocześnie źródłem ich nadziei, nierozerwalnie związanej ze zbawieniem. Jak bowiem dalej w tym samym Liście pisał św. Paweł, umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale” (Kol 3, 1-4).

Drodzy Siostry i Bracia!
Na Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2015 roku życzę Wam z całego serca, aby Wasze spojrzenie było skierowane ku górze, gdzie przebywa Chrystus. Życzę, aby z tego spojrzenia wynikała Wasza wielka radość i Wasza niezłomna nadzieja, że kiedyś razem z Nim ukażecie się w chwale.

Ukochani!
Apostołowie byli pierwszymi świadkami zmartwychwstania, natomiast ich następcy, biskupi, są pierwszymi świadkami nadziei. Jak pisał Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Pastores gregis, zadaniem każdego biskupa jest (…) głoszenie światu nadziei, poczynając od głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa: nadziei «nie tylko w odniesieniu do rzeczy przemijających, lecz także i przede wszystkim nadziei eschatologicznej, tej, która oczekuje bogactwa Bożej chwały
(por. Ef 1, 18), która przewyższa wszystko to, co serce człowieka zdolne jest pojąć» (por. 1 Kor 2, 9)” (PG, 3).

Piszę Wam o tym, Najdrożsi, mając na uwadze nominację ks. dr. Marka Marczaka na biskupa pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej i jego sakrę, która pośród radości
paschalnych odbędzie się w Katedrze Łódzkiej 11 kwietnia br., czyli w sobotę w oktawie Wielkanocy przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Proszę Was raz jeszcze o serdeczną modlitwę w intencjach Księdza Biskupa Nominata i zapraszam do licznego udziału w je go biskupich święceniach.

Na pełne radości świętowanie Wielkanocy 2015 roku z serca Wam
wszystkim błogosławię

† Marek Jędraszewski
Aecybiskup Metropolita Łódzki