Viktor Orban za ścisłą współpracą z Rosją

Orban_ViktorPre­mier Wę­gier Vik­tor Orban opo­wie­dział się na ła­mach nie­miec­kie­go dzien­ni­ka „Frank­fur­ter Al­l­ge­me­ine Ze­itung” za ści­słą współ­pra­cą z Rosją w za­kre­sie ener­ge­ty­ki i go­spo­dar­ki, nie­za­leż­nie od obec­nych kon­flik­tów.

– Nie­za­leż­nie od obec­nych kon­kret­nych i po­waż­nych kon­flik­tów, uwa­ża­my, że w dłuż­szej per­spek­ty­wie współ­pra­ca Rosji i Eu­ro­py ma zna­cze­nie klu­czo­we – oświad­czył Orban. – W eu­ro­pej­skim, a tym samym i wę­gier­skim in­te­re­sie jest, by ro­syj­skie su­row­ce i ener­gia zo­sta­ły wbu­do­wa­ne w go­spo­dar­kę eu­ro­pej­ską w for­mie ko­rzyst­nej dla obu stron – za­zna­czył szef wę­gier­skie­go rządu.

Orban pod­kre­ślił, że przy po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji jego rząd bę­dzie kie­ro­wał się in­te­re­sem na­ro­do­wym. 17 lu­te­go do Bu­da­pesz­tu ma przy­je­chać pre­zy­dent Rosji Wła­di­mir Putin.

Orban po­wie­dział „FAZ”, że obie­cał pre­mie­rom in­nych państw UE, iż nie bę­dzie pu­blicz­nie wy­po­wia­dał się na temat unij­nych sank­cji wobec Mo­skwy za jej rolę w kon­flik­cie na Ukra­inie, „nie­za­leż­nie od tego, co myśli na ich temat”.

Pro­ro­syj­ska po­li­ty­ka Or­ba­na jest kry­tycz­nie oce­nia­na przez Za­chód i sa­mych Wę­grów, któ­rzy w ostat­nich dniach pro­te­sto­wa­li prze­ciw­ko za­cie­śnia­niu kon­tak­tów mię­dzy Bu­da­pesz­tem a Mo­skwą, w tym prze­ciw po­życz­ce w wy­so­ko­ści 10 mld euro udzie­lo­nej przez Rosję na bu­do­wę elek­trow­ni ato­mo­wej w wę­gier­skim Paks.

Od czasu wy­bu­chu kry­zy­su na Ukra­inie wę­gier­ski pre­mier wy­ra­żał ubo­le­wa­nie z po­wo­du od­da­la­nia się Unii Eu­ro­pej­skiej od Rosji i prze­strze­gał przed zbyt po­chop­ny­mi oce­na­mi po­li­ty­ki Krem­la.

za onet.pl