Viktor Orban spotkał się z premier Kopacz

OrbanEKopaczTrudno dowiedzieć się czegokolwiek o wizycie premiera Wiktora Orbana w Polsce. W mediach obowiązuje język propagandy wojennej, nienawiści do Rosji i robienia głupich min wobec premiera Orbana, który ośmiela się mieć własne zdanie w sprawie węgierskiego interesu narodowego. Nie ma mowy o publicznej prezentacji choćby tematyki rozmów z premier Ewą Kopacz.

– Jed­ność Unii Eu­ro­pej­skiej i po­tę­pie­nie agre­sji jest dla nas rze­czą fun­da­men­tal­ną – mó­wi­ła Ewa Ko­pacz pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej po spo­tka­niu z pre­mie­rem Wę­gier Vik­to­rem Or­ba­nem. – W szcze­rej i trud­nej roz­mo­wie oznaj­mi­łam to pre­mie­ro­wi Or­ba­no­wi. Dziś za­rów­no Pol­ska jak i Węgry mogą same de­cy­do­wać o swoim losie. Wiel­ki naród, jakim są Ukra­iń­cy rów­nież ma prawo do de­cy­do­wa­nia o swoim losie.

Spotkanie premierów rządów Polski i Węgier to bardzo dobry sygnał polityczny, miejmy nadzieję, że stanie się początkiem wychodzenia Polski z kompletnej izolacji jeśli chodzi o wpływ na przywrócenie pokoju w wojnie domowej u naszego wschodniego sąsiada.

Wiktor Orban przyjechał do Warszawy umocniony twardą samodzielną pozycją polityczną w Unii Europejskiej, o jakiej dzisiaj polscy politycy mogą tylko marzyć. Jego racjonalny i konsekwentny kurs zapewnia Węgrom miejsce w salonach, na których rozstrzygać się będą interesy europejskiego rynku. To premier Orban dominuje w strefie państw odmawiających ślepej agresji wobec Rosji – Czech, Słowacji, Austrii. To grupa państw zakładających współpracę z Rosją, szczególnie wobec strat jakie na tym rynku poniosła Polska, z powodu swojej polityki. Grupę tych państw uzupełniają także Francja i Niemcy.

– Węgry i Pol­ska za­wsze wspie­ra­ły sie­bie i za­wsze wspie­ra­ły wol­ność. Wspie­ra­my po­ro­zu­mie­nie z Miń­ska. To ważny krok, który świad­czy o jed­no­ści Eu­ro­py. Trze­ba wy­co­fać broń ze stre­fy kon­flik­tu w Don­ba­sie i prze­pro­wa­dzić re­for­my – mówił z kolei Vik­tor Orban. Premier Węgier zaznaczył, że „porozumienie Mińsk 2 to podstawa europejskiej jedności”. – Wspieramy porozumienie Mińsk 2 w konflikcie ukraińskim. Wszyscy zgadzamy się z tym, co jest w tym porozumieniu – mówił Victor Orban, odnosząc się do porozumienia zawartego w Mińsku 12 lutego po rozmowach kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Francji Francois Hollande’a z przywódcami Ukrainy i Rosji – Petrem Poroszenką i Władimirem Putinem.

– Wszystkie cztery punkty są bardzo ważne: trzeba wycofać broń ze strefy, reformy konstytucyjne są potrzebne Ukrainie, Europa i Rosja muszą wspólnie pracować, by powstała stabilność w tym regionie – mówił Orban w Warszawie.

Zaznaczył, że Węgry wspierają jedność, która powstanie na mocy porozumienia z Mińska. – Polska pod tym względem może liczyć na Węgry – podkreślił.

Pre­mier Wę­gier przy­je­chał dziś do War­sza­wy na de­ba­tę zor­ga­ni­zo­wa­ną przez Kra­jo­wą Izbę Go­spo­dar­czą. Od czasu wy­bu­chu kry­zy­su na Ukra­inie, wę­gier­ski pre­mier wy­ra­żał ubo­le­wa­nie z po­wo­du od­da­la­nia się Unii Eu­ro­pej­skiej od Rosji i prze­strze­gał przed zbyt po­chop­ny­mi oce­na­mi po­li­ty­ki Krem­la.

za tvn24.pl