Tusk: Nie będzie wsparcia militarnego dla Ukrainy

Tusk– Nie bę­dzie wspar­cia mi­li­tar­ne­go dla Ukra­iny. Nie bu­duj­my sobie złu­dzeń czy ilu­zji – po­wie­dział szef Rady Eu­ro­pej­skiej Do­nald Tusk w wy­wia­dzie udzie­lo­nym TVP Info.

Tusk od­po­wia­dał na py­ta­nia ko­re­spon­dent­ki TVP Mag­da­le­ny Sob­ko­wiak oraz ukra­iń­skiej dzien­ni­kar­ki Ałły Mazur. Głów­ny­mi te­ma­ta­mi były kon­flikt na Ukra­inie oraz wzrost nie­le­gal­nej imi­gra­cji do UE. – Oba dra­ma­tycz­ne wy­zwa­nia, ja­ki­mi są sy­tu­acja na Ukra­inie oraz gwał­tow­ny wzrost nie­le­gal­nej imi­gra­cji i tra­gicz­ne ka­ta­stro­fy na Morzu Śród­ziem­nym, oba te wy­zwa­nia są po­dob­nym te­stem na eu­ro­pej­ską so­li­dar­ność – stwier­dził Tusk.

Tusk za­zna­czył, że UE nie udzie­li Ukra­inie po­mo­cy mi­li­tar­nej, bo nie jest to w jej kom­pe­ten­cjach. Dodał też, że w Eu­ro­pie nie ma zbyt wielu en­tu­zja­stów ta­kie­go roz­wią­za­nia. Pod­kre­ślił przy tym, że prze­ciw­ko wspar­ciu mi­li­tar­nym są także USA i Ka­na­da. – Nie bu­duj­my sobie złu­dzeń czy ilu­zji – oce­nił Tusk.

Jak stwier­dził szef Rady Eu­ro­pej­skiej, kraje Za­cho­du sta­wia­ją na roz­wią­za­nia dy­plo­ma­tycz­ne i po­ko­jo­we. Dodał, że sku­tecz­ność ta­kich dzia­łań nie jest wy­star­cza­ją­ca, zwłasz­cza z punk­tu wi­dze­nia Ukra­iny.

– Jak pa­trzę na re­ak­cję władz ro­syj­skich, to prze­ję­ci są fak­tem, jak bar­dzo Eu­ro­pa jest so­li­dar­na i jed­no­li­ta we wspie­ra­niu Ukra­iny. Cho­ciaż z pew­no­ścią to wspar­cie nie jest wy­star­cza­ją­ce i cho­ciaż z pew­no­ścią to wspar­cie nie za­ła­twia pro­ble­mu w spo­sób de­fi­ni­tyw­ny – przy­znał były pre­mier Pol­ski.

* * *

Nareszcie dobra wiadomość od pana Tuska. Szkoda, że zdrowy rozsądek nie dociera wciąż do polityków w Polsce. Mam nadzieję, że moi Rodacy, przed wyborami zażądają od kandydatów różnych szczebli, którzy chcą militarnego wsparcia Ukrainy, żeby podpisali oświadczenie że razem z pierwszą dostawą broni pojadą walczyć na którymś z frontów ukraińskich.