Archiwa tagu: UPA.

Ukraina: marsze z okazji 106. rocznicy urodzin Stepana Bandery

UPAW Ki­jo­wie, a także w in­nych mia­stach Ukra­iny, w tym we Lwo­wie i w Ode­ssie, zor­ga­ni­zo­wa­no mar­sze z po­chod­nia­mi pa­mię­ci w 106. rocz­ni­cę uro­dzin przy­wód­cy ukra­iń­skich na­cjo­na­li­stów Ste­pa­na Ban­de­ry. Jego po­stać jest wią­za­na z pro­wa­dzo­ny­mi od wio­sny 1943 roku bestialskimi morderstwami na lud­no­ści pol­skiej na Wo­ły­niu i w Ga­li­cji Wschod­niej.

Na marsz w Ki­jo­wie przy­by­ło we­dług róż­nych źró­deł od ponad ty­sią­ca do kilku ty­się­cy ludzi. Ma­ni­fe­sta­cję, zor­ga­ni­zo­wa­ną przez par­tie na­cjo­na­li­stycz­ne Swo­bo­da i Prawy Sek­tor, za­koń­czył wiec na Maj­da­nie Nie­pod­le­gło­ści. Czytaj dalej