Archiwa tagu: Ukraińcy w Polsce

Kupa wariatów. Bujak: Polska powinna wysłać swoje wojska na Ukrainę

BujakZbMimo fali kry­ty­ki, Zbi­gniew Bujak nie wy­co­fu­je się ze swo­ich słów i wciąż uważa, że Pol­ska po­win­na wy­słać swoje woj­ska na Ukra­inę. – Mówię o po­mo­cy woj­sko­wej. Ona od wielu mie­się­cy jest pil­nie po­trzeb­na. My tej po­mo­cy wręcz de­mon­stra­cyj­nie od­ma­wia­my. Chcąc nie chcąc, re­ali­zu­je­my po­li­ty­kę, z któ­rej Kreml może być tylko za­do­wo­lo­ny. Kreml tupie nogą, a my tym stra­chom ule­ga­my. Szo­ku­ją­ce – ar­gu­men­to­wał Bujak na an­te­nie TOK FM.

Kiedyś działacz „Solidarności” a dziś twór­ca Ko­mi­te­tu Oby­wa­tel­skie­go So­li­dar­no­ści z Ukra­iną wy­ja­śniał, że nasz wschod­ni są­siad po­trze­bu­je m.​in. środ­ków łącz­no­ści, bo na co dzień Ukra­iń­cy po­słu­gu­ją się te­le­fo­na­mi ko­mór­ko­wy­mi, które są „nie tylko pod­słu­chi­wa­ne, ale na­mie­rza­ne przez na­jem­ni­ków z Mo­skwy”. Czytaj dalej

Ławrow nazwał wypowiedź Schetyny bluźnierstwem

ŁawrowSzef polskiej dyplomacji zachował się niestosownie – tak komentowana jest w Rosji wypowiedź Grzegorza Schetyny, dotycząca wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez żołnierzy ukraińskich. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, podczas jednej z konferencji prasowych, nazwał ją „bluźnierstwem”.
Pierwsi na słowa polskiego ministra zareagowali rosyjscy internauci. W sieci pojawiły się zarzuty o obrażanie pamięci czerwonoarmistów, wyzwalających Polskę. Ostry w słowach był również komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rosyjska dyplomacja zaapelowała do Grzegorza Schetyny, aby przestał drwić z historii. Czytaj dalej