Szmatławiec „Charlie Hebdo” będzie dostępny w Polsce!

CharliePW punk­tach sprze­da­ży prasy w Polsce bę­dzie do­stęp­ny bluźnierczy szmatławiec, fran­cu­ski ma­ga­zy­n pornograficzny „Char­lie Hebdo”. Wła­śnie za­pa­dła osta­tecz­na de­cy­zja w tej spra­wie – podaje Onet. Ta skandaliczna decyzja czyni Polskę uczestnikiem bluźnierczych kampanii religijnych, podobnych tym we Francji i naraża Polaków na terrorystyczny odwet.

Tygodnik kolportowany będzie w całej Polsce. A trzeba wiedzieć, że kolejne wydania tego szmatławca ociekają pornograficznymi bluźnierstwami wobec prawd wiary katolickiej, że drwina z wartości muzułmańskich jest „drobiazgiem” w porównaniu z odrażającym bezczeszczeniem świętości chrześcijaństwa.

„Char­lie Hebdo” bę­dzie sprze­da­wa­ny w Pol­sce przez firmę Eu­ro­Press Pol­ska, która od­po­wia­da za dys­try­bu­cję naj­więk­szych za­gra­nicz­nych gazet na rynek Pol­ski. Na­kład w na­szym kraju ma wy­nieść ok. 3 tys. eg­zem­pla­rzy, a jego cena wyniesie 39,90 zł.

Przypomnijmy, że po edycji poprzedniego numeru tego tygodnika, dokonano zamachu na paryską redakcję „Char­lie Hebdo”, w którym zginęło 17 osób. Zachęceni skutkami merkantylnymi wywołanego zgorszenia, wydawca postanowił opublikować tygodnik w wielomilionowym nakładzie, cynicznie rozgrywając tragiczne skutki terrorystycznego zamachu.

Wczo­raj po­in­for­mo­wa­no, że wkrót­ce do Pol­ski przy­je­dzie Ge­rard Briard, re­dak­tor na­czel­ny „Char­lie Hebdo”. Dzien­ni­karz bę­dzie go­ściem spe­cjal­nym od­by­wa­ją­cych się w dniach 27-29 marca Dni Ate­izmu.

za onet (jsch)