Sejm: projekty w sprawie in vitro – do dalszych prac

invitroSejm od­rzu­cił pro­jekt PiS za­ka­zu­ją­cy in vitro oraz pro­jekt SLD o świa­do­mym ro­dzi­ciel­stwie. Pro­jek­ty: rzą­do­wy o le­cze­niu nie­płod­no­ści i SLD o po­bie­ra­niu, prze­cho­wy­wa­niu i prze­szcze­pia­niu ko­mó­rek, tka­nek i na­rzą­dów – skie­ro­wa­no do dal­szych prac w sej­mo­wych ko­mi­sjach.
Po­sło­wie zaj­mo­wa­li się czte­ro­ma pro­jek­ta­mi: rzą­do­wym oraz PiS-u i dwoma pro­jek­ta­mi SLD.

Pro­jekt usta­wy o le­cze­niu nie­płod­no­ści przy­go­to­wa­ny przez re­sort zdro­wia za­kła­da, że z pro­ce­du­ry in vitro będą mogły ko­rzy­stać mał­żeń­stwa oraz osoby we wspól­nym po­ży­ciu, po­twier­dzo­nym zgod­nym oświad­cze­niem. Za­płod­nio­nych mo­gło­by być nie wię­cej niż sześć ko­mó­rek ja­jo­wych. Na­to­miast pro­jekt PiS za­ka­zy­wał two­rze­nia em­brio­nów ludz­kich poza or­ga­ni­zmem ko­bie­ty.

Pro­jekt przy­go­to­wa­ny przez SLD re­gu­lu­je kwe­stie za­płod­nie­nia in vitro a wiele pro­po­no­wa­nych roz­wią­zań jest zbież­nych z pro­jek­tem rzą­do­wym. Ma na celu ure­gu­lo­wa­nie pro­ce­du­ry in vitro i do­sto­so­wa­nie pol­skie­go prawa do unij­nych prze­pi­sów.

Metody sztucznego zapłodnienia, które nie jest leczeniem bezpłodności, jest poddane jednoznacznej krytyce Kościoła. Projekt ustawy dopuszcza finansowanie procedur in vitro nie tylko małżeństwom, ale także związkom partnerskim, być może też homoseksualnym! Szereg szokujących manipulacji ludzkimi embrionami, odbieranie przyrodzonej godności zarodkom ludzkim i zwykłe morderstwa dzieci nienarodzonych – w pełni dyskwalifikują tę technikę.

za onet.pl/r