Rządowy projekt rozporządzenia ws. pigułki „dzień po”. Skandal!

NIEaborcjaPi­guł­ka „dzień po” bę­dzie wy­da­wa­na bez re­cep­ty oso­bom po 15. roku życia – przewi­du­je pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia mi­ni­stra zdro­wia, który zo­stał opu­bli­ko­wa­ny na stro­nach re­sor­tu. Pro­jekt zmie­nia obec­ne roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie wy­da­wa­nia z aptek pro­duk­tów lecz­ni­czych i wy­ro­bów me­dycz­nych.

Za­pi­sa­no w nim, że pro­dukt z ka­te­go­rii „hor­mo­nal­ne środ­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne do sto­so­wa­nia we­wnętrz­ne­go, po­sia­da­ją­ce ka­te­go­rię do­stęp­no­ści OTC, wy­da­je się bez re­cep­ty oso­bie, która ukoń­czy­ła 15. rok życia”. MZ po­in­for­mo­wa­ło, że pro­jekt zo­stał w pią­tek skie­ro­wa­ny do kon­sul­ta­cji ze­wnętrz­nych. Po­trwa­ją one 21 dni.

Do czasu wej­ścia roz­po­rzą­dze­nia w życie el­la­One jest do­stęp­na bez re­cep­ty, bez ja­kich­kol­wiek ogra­ni­czeń wie­ko­wych.

Na po­cząt­ku stycz­nia Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska zde­cy­do­wa­ła, że śro­dek sprze­da­wa­ny pod nazwą el­la­One, sto­so­wa­ny jako tzw. an­ty­kon­cep­cja awa­ryj­na, może być do­stęp­ny w kra­jach UE bez re­cep­ty. Jak in­for­mo­wa­no, osta­tecz­na de­cy­zja czy ze­zwo­lić na sprze­da­wa­nie tego pro­duk­tu u sie­bie bez re­cep­ty, na­le­żeć bę­dzie do władz kra­jów człon­kow­skich. Pol­skie mi­ni­ster­stwo zdro­wia po­in­for­mo­wa­ło jed­nak, że pi­guł­ki bę­dzie można sprze­da­wać w kraju bez re­cep­ty, bo od­bior­cą de­cy­zji KE jest firma wpro­wa­dza­ją­ca lek na rynek, a rząd pol­ski ani re­sort zdrowia nie są stro­ną w spra­wie.

Z kolei w przy­ję­tym w ub. ty­go­dniu sta­no­wi­sku pre­zy­dium Na­czel­nej Rady Ap­te­kar­skiej za­zna­czy­ło, że bio­rąc pod uwagę dzia­ła­nia nie­po­żą­da­ne ta­ble­tek za­wie­ra­ją­cych octan uli­pry­sta­lu (to sub­stan­cja czyn­na el­la­One) i in­te­rak­cje z wie­lo­ma le­ka­mi, bez­piecz­niej­sze dla zdro­wia ko­biet by­ło­by wy­da­wa­nie tych ta­ble­tek wy­łącz­nie na re­cep­tę, zwłasz­cza że jej wy­sta­wie­nie jest po­prze­dzo­ne ba­da­niem le­kar­skim.

Ap­te­ka­rze ape­lo­wa­li do pre­mier i mi­ni­stra zdro­wia Bar­to­sza Ar­łu­ko­wi­cza o pod­ję­cie „bezzwłocz­nych, zde­cy­do­wa­nych i sku­tecz­nych dzia­łań w celu wpro­wa­dze­nia re­gu­la­cji praw­nych, które za­pew­nią, że pro­duk­ty za­wie­ra­ją­ce octan uli­pry­sta­lu wy­da­wa­ne były wy­łącz­nie na pod­sta­wie re­cep­ty le­kar­skiej”.

Roz­po­rzą­dze­nie ma wejść w życie w ciągu 14 dni od ogło­sze­nia.

za onet.pl