Rząd Niemiec nie zgodził się na przekazanie Litwie transporterów opancerzonych

BoxerRząd w Ber­li­nie od­rzu­cił proś­bę Litwy i nie zgo­dził się na prze­ka­za­nie temu pań­stwu no­wo­cze­snych trans­por­te­rów opan­ce­rzo­nych typu Boxer – podał dzi­siaj dzien­nik „Die Welt”, cy­tu­jąc rzecz­ni­ka mi­ni­ster­stwa obro­ny Nie­miec.
Rzecz­nik za­pew­nił, że Niem­cy będą wspie­rać, w miarę swych moż­li­wo­ści, mo­der­ni­za­cję li­tew­skiej armii. – Nie prze­wi­du­je­my jed­nak od­da­nia Li­twie trans­por­te­rów opan­ce­rzo­nych znaj­du­ją­cych się na wy­po­sa­że­niu Bun­de­sweh­ry lub też od­sprze­da­ży po­jaz­dów, które mają być za­mó­wio­ne w naj­bliż­szych la­tach – po­wie­dział rzecz­nik, uza­sad­nia­jąc od­mo­wę „po­trze­ba­mi wła­sny­mi Bun­de­sweh­ry”.

Litwa, która w kon­tek­ście kon­flik­tu na Ukra­inie, po­pro­si­ła rząd Nie­miec o do­star­cze­nie jej trans­por­te­rów opan­ce­rzo­nych Boxer. To jeden za naj­no­wo­cze­śniej­szych po­jaz­dów tego typu na świe­cie. Pro­du­ko­wa­ny jest przez nie­miec­ko-ho­len­der­skie kon­sor­cjum ARTEC GmbH.
Li­tew­ska armia dys­po­nu­je obec­nie 300 prze­sta­rza­ły­mi trans­por­te­ra­mi ame­ry­kań­skiej pro­duk­cji M113.
W tym roku wy­dat­ki Litwy na obro­nę wy­nio­są o jedną trze­cią wię­cej niż w roku ubie­głym. Za­twier­dzo­ny bu­dżet prze­wi­du­je, że re­sort otrzy­ma 427,5 mln euro, co sta­no­wi rów­no­war­tość 1,1 proc. Litwa na­by­wa sprzęt woj­sko­wy, broń i amu­ni­cję.

(bp)