Protest do senatorów R.P. w obronie polskich rodzin

TerazSenacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła wniosek o odrzucenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
W posiedzeniu Komisji brał udział przedstawiciel Instytutu Ordo Iuris, który przedstawił zasadnicze wątpliwości dotyczące opinii prawnych na temat Konwencji, na które powołują się zwolennicy jej ratyfikacji.
Apelujemy o Państwa osobiste zaangażowanie! Prosimy o podpisanie projektu załączonego listu oraz zebranie podpisów innych osób (najlepiej reprezentujących różnorodne organizacje społeczne), które podzielają nasze przekonania.

 

Prosimy o złożenie podpisanych listów w biurach Senatorów z Państwa okręgu:
Ryszard Bonisławski
ul. Piotrkowska 85; 90-423 Łódź
tel. 42 6327167
e-mail: biuro@ryszardbonislawski.pl
www.ryszardbonislawski.pl
ul. Parkowa 3; 95-080 Tuszyn

Maciej Grubski
ul. Piotrkowska 86; 90-103 Łódź
tel./fax 42 6301866
e-mail: biuro@grubskimaciej.pl
www.grubskimaciej.pl

Andrzej Owczarek
ul. Słowackiego 14; 98-100 Łask
tel./fax 43 6763555
e-mail: biuro@andrzejowczarek.pl

Prosimy jednocześnie o dołączenie do petycji dokumentu z 10 punktami pod tytułem „Dlaczego nie należy ratyfikować Konwencji RE o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet”, przygotowaną przez Centrum Prawne „Ordo Iuris”.

Dlaczego nie należy ratyfikować Konwencji RE o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet 

 1. Konwencja nie stanowi skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Nie identyfikuje ona rzeczywistych źródeł agresji, lecz forsuje ideologiczną teorię o przemocy jako zjawisku motywowanym genderowo (gender-based violence). Jej twórcy przyjęli, że źródłem agresji względem kobiet są różnice w pojmowaniu męskich i kobiecych ról społecznych.
 2. Konwencja całkowicie ignoruje lub marginalizuje czynniki, które są realnymi przyczynami przemocy, takie jak 1) uzależnienia od pracy, alkoholu czy narkotyków, 2) erozję norm społecznych, 3) obecność przemocy w środkach masowego przekazu, 4) uprzedmiotowienie wizerunku kobiety.
 3. Konwencja nie wprowadza nowych instrumentów pomocy ofiarom przemocy. Techniczne rozwiązania zawarte w Konwencji w ogromnej większości powielają obowiązujące już w Polsce przepisy oraz programy rządowe.
 4. Wyniki badań przeprowadzonych przez Agencję Praw Podstawowych UE wskazują niezbicie, żePolskę charakteryzuje najniższy w Europie wskaźnik przemocy wobec kobiet i jeden z najwyższych wskaźników zgłoszeń przypadków przemocy na Policję. Dane te zostały całkowicie zignorowane przy przygotowaniu ratyfikacji.
 5. Przepisy Konwencji otwierają furtkę do rozmywania naturalnej tożsamości rodziny jako związku kobiety i mężczyzny oraz praw rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (Konwencja nakłada m.in. obowiązek nauczania na wszystkich poziomachedukacji o „niestereotypowych rolach płciowych”).
 6. Konwencja budzi istotne wątpliwości z perspektywy konstytucyjnych gwarancji prawa do obrony
  i prawa do sądu, ponieważ pozwala adwokatom i radcom prawnym bezkarnie donosić do organówścigania na swoich klientów, jeśli uznają, że stosowali lub mogą stosować genderowomotywowaną przemoc.
 7. Również przychylne Konwencji BAS w 2012 r. przyznało (teza opinii nr 9), że zawiera ona postanowienia, które w praktyce mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z Konstytucją RP.
 8. Doświadczenia wynikające z funkcjonowania mechanizmu monitorującego bliźniaczej ideowo amerykańskiej Konwencji z Belém do Pará wskazują, że mająca działać na mocy przedłożonej Konwencji grupa monitorująca GREVIO może służyć wywieraniu presji w kierunku legalizacji iupowszechnienia aborcji.
 9. Ratyfikacja Konwencji wiązałaby się z ponoszeniem przez Polskę istotnych obciążeń finansowych na rzecz obcokrajowców. Planowana zmiana przepisów o pomocy społecznej i ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom umożliwi korzystanie z ochrony konwencyjnej mężczyznom nie będącym obywatelami RP, jeśli będą podejmować kobiece role społeczne lub posługiwać się kobiecymi atrybutami.
 10. Uzasadnienie ustawy ratyfikacyjnej jest pełne rażących błędów merytorycznych. Zawiera m.in. propozycję wprowadzenia rozwiązań, które obowiązują w polskim prawie od kilkunastu lat oraz propozycję nowelizacji ustawy o Policji, która naruszać będzie art. 10 Konstytucji (przyznanie Policji niektórych kompetencji zastrzeżonych obecnie dla sądów).

Zachęcamy, aby w miarę możliwości umawiać się z senatorami i osobiście przedstawiać im nasze stanowisko.

Posiedzenie plenarne Senatu RP na którym Konwencja będzie poddana pod głosowanie zaplanowane jest na dni 4-6 marca. Dlatego tak bardzo ważna jest nasza szybka reakcja.

Prosząc o wsparcie, odwołujemy się do Państwa poczucia odpowiedzialności jako obywateli. Reprezentujący nas senatorowie muszą wiedzieć, że jako promotorzy wartości rodziny patrzymy im na ręce i jesteśmy aktywni w sprawach o zasadniczym znaczeniu.
Jeżeli dokument zostanie przyjęty w Senacie, trafi on na biurko Prezydenta RP.
Na obecnym etapie powinniśmy jednak wspólnie zrobić wszystko aby uświadomić senatorom ich osobistą odpowiedzialność za zagrożoną przyszłość polskich rodzin. Konwencja bowiem umożliwia wprowadzenie do polskiego systemu prawnego zasad wypływających wprost z ideologii podważającej  instytucję rodziny.
Nasze wspólne działanie będzie jasnym sygnałem dla polityków, że środowiska broniące życia i rodziny w sprawach o zasadniczym znaczeniu mówią jednym głosem. Jednolity przekaz wzmocni naszą siłę, umożliwiając skuteczne działania na rzecz polskich rodzin zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Michał Owczarski
Fundacja Życie