MSZ Rosji o oskarżeniach Ukrainy: to brednie

Poroszenko_majdanJako „bred­nie godne szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go” okre­ślił rzecz­nik MSZ Rosji Alek­sandr Łu­ka­sze­wicz do­nie­sie­nia z Ki­jo­wa o „ro­syj­skim śla­dzie” i roli Wła­di­sła­wa Sur­ko­wa, do­rad­cy pre­zy­den­ta Rosji, w krwa­wych wy­da­rze­niach na Maj­da­nie w lutym 2014 roku.

Pre­zy­dent Ukra­iny Petro Po­ro­szen­ko oświad­czył w piątek, że są do­wo­dy na to, iż Sur­kow, czo­ło­wy do­rad­ca Wła­di­mi­ra Pu­ti­na, kie­ro­wał gru­pa­mi snaj­pe­rów, któ­rzy strze­la­li przed ro­kiem do de­mon­stran­tów na Maj­da­nie Nie­pod­le­gło­ści w Ki­jo­wie.

Po­ro­szen­ko po­wie­dział, że w ostat­nich dniach sze­fo­stwo Służ­by Bez­pie­czeń­stwa Ukra­iny (SBU) po­in­for­mo­wa­ło go, że z ze­znań funk­cjo­na­riu­szy jed­nost­ki spe­cjal­nej „Alfa” wy­ni­ka, że Sur­kow zaj­mo­wał się or­ga­ni­za­cją grup za­gra­nicz­nych snaj­pe­rów na Maj­da­nie.

– Ukra­iń­skie służ­by spe­cjal­ne już nie raz sta­wia­ły wła­dze Ukra­iny w nie­zręcz­nej – chcia­ło­by się użyć mniej dy­plo­ma­tycz­ne­go słowa – sy­tu­acji. Dzi­siej­sze głu­po­ty, to ko­lej­ne na to do­wo­dy – za­uwa­żył Łu­ka­sze­wicz, cy­to­wa­ny przez agen­cję In­ter­fax.

Rzecz­nik ro­syj­skie­go MSZ oznaj­mił, że „spo­łecz­ność świa­to­wa nadal czeka i żąda od władz Ukra­iny peł­ne­go zba­da­nia strze­la­nia do ludzi na Maj­da­nie; od­po­wie­dzi na py­ta­nia, gdzie znik­nę­ły do­wo­dy rze­czo­we, kim są lu­dzie z ka­ra­bi­na­mi na Maj­da­nie, któ­rych za­re­je­stro­wa­ły ka­me­ry, kto i w jakim celu przy­wo­ził broń na Maj­dan”.

– Żą­da­my wy­ja­śnie­nia zbrod­ni w Ode­ssie, gdzie żyw­cem spa­lo­no ludzi i gdzie bez­po­śred­nio przed tą tra­ge­dią od­by­wa­ły się po­uf­ne na­ra­dy z udzia­łem wy­bit­nych przed­sta­wi­cie­li dzi­siej­szych władz Ukra­iny – po­wie­dział.

Łu­ka­sze­wicz oświad­czył, że Rosja „czeka na wy­ja­śnie­nie spra­wy za­bi­cia ludzi w biu­rze Par­tii Re­gio­nów, strze­la­nia i za­bi­ja­nia bez­bron­nych ludzi w Ma­riu­po­lu, a także wielu in­nych zbrod­ni”.

– Służ­by śled­cze i spe­cjal­ne Ukra­iny mają więc co robić. Jed­nak za­miast pro­wa­dzić śledz­twa spe­ku­lu­ją na śmier­ci ludzi, przed­sta­wia­jąc ja­kieś bred­nie godne szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go – po­wie­dział rzecz­nik MSZ Rosji.

za onet.pl