Miller: nasilenie tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie; konieczna reakcja parlamentu

MillerNa­si­la­nie ten­den­cji na­cjo­na­li­stycz­nych na Ukra­inie po­win­no spo­wo­do­wać re­ak­cję pol­skie­go par­la­men­tu – prze­ko­ny­wał pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej szef SLD Le­szek Mil­ler. Po­sło­wie So­ju­szu skie­ro­wa­li do mar­szał­ka Sejmu pro­jekt uchwa­ły w tej spra­wie.

Jak pod­kre­śla­ją w pro­jek­cie po­sło­wie SLD, „kul­ty­wo­wa­nie przez ukra­iń­skie wła­dze pań­stwo­we ten­den­cji na­cjo­na­li­stycz­nych, na­wią­zu­ją­cych do myśli Dmy­tro Don­ce­wa i prak­ty­ki po­li­tycz­nej Ste­pa­na Ban­de­ry, a także glo­ry­fi­ko­wa­nia po­sta­ci od­po­wie­dzial­nych za zbrod­nie po­peł­nio­ne na lud­no­ści pol­skiej”, budzi głę­bo­kie za­nie­po­ko­je­nie.

– Ob­ser­wu­je­my gwał­tow­ny wzrost ten­den­cji na­cjo­na­li­stycz­nych w Rosji i na Ukra­inie. Jeśli cho­dzi o Rosję, te ten­den­cje pod­da­ne są kry­ty­ce przez wiele śro­do­wisk i ofi­cjal­ne czyn­ni­ki pol­skie. Jeśli cho­dzi o Ukra­inę, pa­nu­je w tej spra­wie cał­ko­wi­te mil­cze­nie – po­wie­dział szef SLD Le­szek Mil­ler pod­czas so­bot­niej kon­fe­ren­cji pra­so­wej w War­sza­wie.

Dodał, że pre­zy­dent Ukra­iny Petro Po­ro­szen­ko „usta­no­wił Dzień Obroń­cy Oj­czy­zny w dniu rocz­ni­cy utwo­rze­nia Ukra­iń­skiej Po­wstań­czej Armii (UPA)”. – Po­nad­to Ukra­iń­ska Rada Naj­wyż­sza uczci­ła nie­daw­no mi­nu­tą ciszy rocz­ni­cę śmier­ci Ro­ma­na Szu­che­wy­cza, na­czel­ne­go do­wód­cy UPA, współ­od­po­wie­dzial­ne­go za śmierć ok. 100 ty­się­cy Po­la­ków na Wo­ły­niu i Ga­li­cji Wschod­niej – mówił szef SLD.

Mil­ler pod­kre­ślał, że Po­ro­szen­ko pod­jął rów­nież uchwa­łę usta­na­wia­ją­cą pań­stwo­we ob­cho­dy rocz­ni­cy uro­dzin Petra Dia­czen­ki, do­wód­cy ukra­iń­skiej jed­nost­ki, bio­rą­cej udział w pa­cy­fi­ka­cji po­wsta­nia war­szaw­skie­go oraz pol­skich wsi na Lu­belsz­czyź­nie. – Puł­kow­nik Dia­czen­ko wal­czył po stro­nie Hi­tle­ra i zo­stał od­zna­czo­ny nie­miec­kim Krzy­żem Że­la­znym – mówił Mil­ler.

Zda­niem szefa SLD, ko­niecz­na jest re­ak­cja pol­skie­go par­la­men­tu. – Nie mówię o ten­den­cjach na­cjo­na­li­stycz­nych, które są wi­docz­ne w dzia­ła­niach roz­ma­itych struk­tur ukra­iń­skie­go spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go; mówię o tym, co czy­nią ofi­cjal­ne wła­dze pań­stwo­we. Je­że­li par­la­ment ukra­iń­ski po­dej­mu­je takie dzia­ła­nia, pol­ski par­la­ment po­wi­nien je sko­men­to­wać – pod­kre­ślił Mil­ler.

Pro­jekt uchwa­ły we wto­rek tra­fił do mar­szał­ka Sejmu Ra­do­sła­wa Si­kor­skie­go.

za onet.pl