Katolicki Klubu św. Wojciecha pisze do Prezydenta RP

Herb_KlubuKatolicki Klub im. św. Wojciecha zwrócił się z listem do prezydenta Bronisława Komorowskiego z wezwaniem do nieodpisywania tzw. ustawy o leczeniu niepłodności, czyli legalizacji techniki iv vitro.
Poniżej publikujemy tekst listu

Sz. P. Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Krakowskie Przedmieście 48/50
00-071 Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie,

w interesie Polski i Narodu, wzywam Pana, jako głowę państwa polskiego, do odmowy podpisania „ustawy o leczeniu niepłodności” i skierowania jej do ponownego rozpatrzenia przez Sejm.

Akt prawny, fałszywie nazwany „ustawą o leczeniu niepłodności”, jest prawem poniżającym dla Narodu polskiego. Ustawa w sposób rażący łamie Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, bo godzi w niezbywalne prawo człowieka do życia. Przepisy tej ustawy usprawiedliwiają działania eugeniczne i masowe zabijanie polskich dzieci poczętych. Ustawa uderza w godność i bezpieczeństwo Narodu, jest złą zachętą dla rodziców, aby porzucali przyrodzone im prawo do ochrony własnych dzieci i opieki nad nimi.

Państwo polskie nigdy nie może zwodzić rodziców przeciw ich dzieciom!

Ustanowione przez Sejm i zatwierdzone przez Senat prawo o dostępie do techniki sztucznego zapłodnienia zasługuje na potępienie i odrzucenie także z tego powodu, że szermuje życiem ludzkim tylko dla osiągnięcia politycznego celu grupy politycznej dysponującej chwilowo większością w polskim parlamencie.

Panie Prezydencie,

Polska nigdy nie zapomina o męczennikach swojego Narodu. Nad nami jest Bóg, który w swojej hojności obdarzył nas wolnością i godnością. Ma do nich prawo każdy z nas bez względu na wiek i stan zdrowia, także nienarodzone dziecko.

W Imię Chrystusa, wzywamy Pana, jako człowieka deklarującego przywiązanie do chrześcijaństwa, aby ukrócił Pan poniżanie własnych Rodaków! Nie mogły przecież przebrzmieć w Pana sercu słowa Świętego Jana Pawła II: „Czy jest taka ludzka instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty?  Kto ma prawo powiedzieć: »Wolno zabijać«, nawet: »Trzeba zabijać«; tam gdzie trzeba najbardziej chronić i pomagać życiu? Przykazanie »Nie zabijaj« zawiera w sobie nie tylko nakaz. Ono wzywa nas do określonych podstaw i zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność ludzką każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby”.

My katolicy, nie możemy wyprzeć się Chrystusa i Jego Praw. On powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Przecież Pan Prezydent pamięta te słowa. Dlatego prosimy, aby stanął Pan po stronie prześladowanych Rodaków i odmówił podpisania tej hańbiącej Polskę ustawy.

Na tę drogę, Szczęść Boże!

W imieniu Katolickiego Klubu im. Św. Wojciecha:
Jan Waliszewski         Iwona Klimczak         Krzysztof Zagozda     Mirosław Orzechowski
Maria Schmidt           Teresa Szemerluk     Aleksy Wyszkowski     Jacek Kędzierski
Paweł Jaszczak           Ewa Śnieg-Kapela      Elżbieta Manzel         Izabela Trelińska
Krzysztof Madej        Marcin Mac                Cezary Manzel           Tadeusz Stefanowski