List Katolickiego Klubu im. Św. Wojciecha do Senatu RP o odrzucenie ustawy o in vitro

SenatRPDzisiaj, w pierwszym punkcie posiedzenia, Senat RP będzie rozstrzygał losy ustawy kłamliwie nazwanej „ustawą o leczeniu niepłodności”, w istocie – ustawy o legalizacji techniki in vitro, której przyjęcie będzie uderzeniem państwa polskiego w Prawo Boże i naukę Kościoła oraz w podstawowe interesy Narodu. Publikujemy treść list Katolickiego Klubu im. Św. Wojciecha.
Wysoki Senacie
Panie i Panowie Senatorowie
Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej zhańbił się przyjęciem ustawy o legalizacji techniki sztucznego zapładniania in vitro, której przepisy legalizują procedury eugeniczne polegające na selekcji dzieci poczętych i zgodę w majestacie polskiego prawa na zabijanie „dzieci gorszych”.

Jeśli ustawa, fałszywie nazywana „ustawą o leczeniu niepłodności” stanie się obowiązującym w Polsce prawem w formie przyjętej przez Sejm, to fakt ten będzie miarą upadku państwa polskiego, które wyrzeka się najsłabszych Polaków i skazuje ich na śmierć, albo w sposób drastyczny poniża godność dzieci nienarodzonych mrożąc je w niskich temperaturach.

Niespotykana w dziejach emigracja zarobkowa młodych Polaków, dramatyczna tendencja spadku urodzeń, coraz późniejsze  macierzyństwo powodowane brakiem szans na rozwój rodziny, a wreszcie panosząca się promocja cywilizacji śmierci, szczególnie poprzez przywileje dla homoseksualizmu – powoduje utrwalenie zgubnej dla Narodu tendencji wyludniania się Polski.

Państwo polskie ma obowiązek bronić każdego życia od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci! Temu obowiązkowi nie może sprzeniewierzyć się żadna izba polskiego parlamentu, ani żaden polski rząd.

Prawo nie może nie uwzględniać podstawowych praw biologii, które określają kiedy człowiek zaczyna swój indywidualny byt. Momentem tym jest połączenie ludzkich komórek rozrodczych – wtedy pojawia się człowiek wyposażony przez Boga w duszę. Każdy człowiek, w każdej fazie swojego życia, ma prawo do życia. Stanowione w Polsce prawo musi uwzględniać zasady porządkujące zarówno kwestie moralne, jak i fakty czysto biologiczne.

Wysoki Senacie!

Ze smutkiem dowiadujemy się, że rządowa ustawa o in vitro odrzuca podmiotowość życia ludzkiego na etapie embrionalnym, a zarodek ludzki traktuje na równi z  grupą komórek lub tkanką. Jest to podstawowa wada ustawy przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej.

Dla ludzi wierzących źródłem prawdy o świecie jest Bóg i głos Kościoła, dla niewierzących – etyka, wiedza i głos rozsądku. W każdym przypadku nadrzędną wartością ludzką musi być życie.

Jak wskazywał polski Kościół w dokumencie z 5 marca 2013 roku pt. O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek, w rozwoju człowieka nie mają miejsca żadne skokowe i jakościowe zmiany. Cały rozwój dokonuje się w sposób ciągły. Nie da się stwierdzić też żadnego okresu ważniejszego od innych. Każdy moment w tym rozwoju zakłada poprzedni, aktualny zaś stanowi nieodzowny warunek następnego. Natomiast jedynym w swoim rodzaju zdarzeniem jest właśnie poczęcie człowieka. Wszystkie kolejne momenty jego życia są konsekwencją tego pierwszego, najważniejszego. W końcu wszelkie wątpliwości co do istnienia człowieka należy rozstrzygać na korzyść życia i stanowczo sprzeciwiać się działaniom zagrażającym człowiekowi.

Przegłosowana w polskim Sejmie ustawa o leczeniu niepłodności godzi w dobro człowieka, ponieważ:

– Ustawa umożliwia stosowanie procedury in vitro bez podjęcia realnej próby leczenia prawdziwej przyczyny niepłodności. In vitro nie jest metodą terapeutyczną, lecz jest „produkcją człowieka”.

– Ustawa lekceważy dobro dziecka, jakim jest zapewnienie, by urodziło się ono w stabilnej i pełnej rodzinie, tak jak to się dzieje przy procedurach adopcyjnych. Pozwala również na urodzenie dziecka przez kobiety pozostające w związkach z osobami tej samej płci. A to już jest wynaturzeniem!

– Ustawa zakłada eugeniczną selekcję zarodków. Przewiduje podział zarodków na zarodki zdolne do prawidłowego rozwoju oraz pozostałe. Oznacza to odrzucenie dzieci z chorobą Downa, mukowiscydozą, ale również np. genetycznie uwarunkowaną łuszczycą skóry. Projekt pozwala na swobodne niszczenie tej drugiej grupy embrionów ludzkich.

– Ustawa zakłada mrożenie embrionów i ich przechowywanie. Kriokonserwacja jest nie do pogodzenia z szacunkiem należnym embrionom ludzkim. Zakłada ich produkcję, selekcję wystawia na poważne niebezpieczeństwo śmierci albo naruszenie integralności fizycznej; znaczący ich procent nie przeżywa procesu zamrożenia i rozmrożenia.

– Ustawa wprowadza pojęcie „dawcy zarodka” dzięki któremu możliwe będzie rozwijanie kontrowersyjnego procederu, jakim jest handel macierzyństwem w ramach tzw. surogacji. Te zapisy otwierają drogę dla handlu dziećmi oraz umożliwiają nabywanie praw rodzicielskich homoseksualistom. Kobieta nosząca ciążę z in vitro będzie mogła wskazać dowolnego mężczyznę jako ojca dziecka.

– Ustawa umożliwia poczęcie dziecka po śmierci dawcy komórek rozrodczych, w tym nie zakazuje możliwości wykorzystania w przypadku śmierci kobiety macierzyństwa surogacyjnego.

– Ustawa pozostawia embrion ludzki poza jakimikolwiek relacjami osobowymi. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami nie ma on rodziców, którzy sprawują nad nim pieczę i na których ciążą względem niego jakiekolwiek obowiązki rodzicielskie. Jak Kościół zauważa w Instrukcji Dignitas personae dotyczącej niektórych problemów bioetycznych, „większość niewykorzystanych embrionów pozostaje sierotami. Ich rodzice nie dopominają się o nie, a czasem urywa się z nimi kontakt. To wyjaśnia istnienie składów całych tysięcy zamrożonych embrionów niemal we wszystkich krajach, w których praktykuje się zapłodnienie in vitro”.

– Ustawa pozwala utajnić dane dawcy komórek rozrodczych, pozbawiając dzieci poczęte metodą in vitro, dostępu do wiedzy o ich tożsamości i możliwych ryzykach chorób dziedzicznych.

Panie i Panowie Senatorowie!

Nie ma kompromisu w moralności i żaden człowiek nie może podejmować decyzji o życiu drugiego człowieka, ani poddawać to życie segregacji.

Wzywamy Państwa Senatorów do odrzucenia tej postaci tzw. „ustawy o leczeniu niepłodności” w wersji przyjętej przez Sejm. Izba Wyższa polskiego parlamentu jest właściwym miejscem do gruntownej i odpowiedzialnej analizy faktów, jakie muszą być brane pod rozwagę przy podejmowaniu rozstrzygnięć o życiu ludzkim. Żaden mandat parlamentarny, ani żadna większość nie może przegłosować prawdy o życiu człowieka.

Ludzie, którzy podają się za katolików, a głosują sprzecznie z wolą Bożą będą mieli sprawę z samym Bogiem. Ale jeśli dla osiągnięcia zadowolenia organizacji międzynarodowych wyzutych z zasad moralnych, pragnących na nowo urządzać reguły świata skazują na śmierć naszych najsłabszych Rodaków, to okrywają się hańbą przed Narodem, co trzeba im wyraźnie powiedzieć.

Jako katolicy sprzeciwiamy się pomijaniu stanowiska wynikającego z dorobku kultury chrześcijańskiej. Mamy prawo urządzać porządek w naszej Ojczyźnie w zgodzie z zasadami naszej wiary i w zgodzie z prawem naturalnym. Mamy obowiązek stawać w obronie każdego polskiego dziecka i każdego polskiego życia! Jest obowiązkiem każdej władzy, która chce przemawiać w imieniu Narodu, obrona życia i godności każdego Polaka, niezależnie od etapu jego rozwoju. Legalizacja metody in vitro nie jest postępem, ale regresem w ochronie ludzkiego życia. Jest otwarciem furtki dla procederu handlu ludźmi, eugeniki i rozwijaniu dochodowego biznesu klinik wykonujących in vitro.

Krew małych Męczenników pomordowanych z mocy tego z gruntu wadliwego prawa upomni się o swoją krzywdę. Szczególną moc w tej sytuacji mają słowa obrony życia dzieci nienarodzonych w roku Świętego Jana Pawła II, którego parlament polski wybrał na patrona roku 2015.
Dlatego ponawiamy wezwanie o odrzucenie tej ustawy!

W imieniu Katolickiego Klubu im. Św. Wojciecha:

Jan Waliszewski                     Iwona Klimczak                     Mirosław Orzechowski
Maria Schmidt                       Teresa Szemerluk                 Aleksy Wyszkowski
Paweł Jaszczak                       Ewa Śnieg-Kapela                 Jacek Kędzierski
Marcin Mac                            Krzysztof Madej                    Elżbieta Manzel
Cezary Manzel

Herb_Klubu

Katolicki Klub im. Św. Wojciecha
Łódź, 3 lipca 2015 roku