Kongres Biskupów w Łodzi

W dniach 16-19 kwietnia 2015 roku w Łodzi odbywa się Kongres Rady Konferencji Biskupów Europy (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae – CCEE), organizowany przez Komisję CCEE ds. Katechezy, Szkół i Uniwersytetów, na czele której stoi Ks. Abp Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki. Główne hasło Kongresu to: „Być i stawać się odpowiedzialnymi za życie”.

Pierwszego dnia konferencji, po powitaniu uczestników przez gospodarza – Metropolitę Łódzkiego, i po wystąpieniach zaproszonych gości, w tym Ks. Arcybiskupa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, wykład wygłosił, m.in., Ks. Kardynał Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, który po obradach odwiedził parafię św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi.

Ks. Kard. Grocholewski w wykładzie pt. „Duszpasterstwo akademickie w perspektywie rozwoju ludzkości” mówił: Duszpasterstwo akademickie, wychodząc z założeń prawa naturalnego, tzn. z zasad moralnych wpisanych w rozumną naturę człowieka, oraz z Objawienia, proponuje ludziom tworzącym wyższe uczelnie jasne zasady moralne, które zdolne są formować człowieka w wymiarze integralnym, tzn. zarówno ludzkim, jak i duchowym, oraz, co za tym idzie, także w wymiarze zawodowym. (…) Duszpasterstwo akademickie nie tylko proponuje zasady moralne, ale także umacnia człowieka, wspomaga duchowo, aby wzniosłe i twórcze wartości wcielał w życie. Są to zasady, które (…) w sposób absolutny wykluczają wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności do czynienia zła. One są więc właśnie dźwignią w postępie człowieczeństwa, i w konsekwencji w postępie ludzkości. Jeśli chcemy, aby zdobycze wiedzy i techniki były wykorzystywane wyłącznie dla dobra, do budowania, a nie do niszczenia, zabijania, wyzysku, czy panowania to właśnie winniśmy kierować się obiektywnymi normami moralnymi.

Pierwszy dzień obrad zakończyła Msza święta w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego. Dzisiaj życie – mówił w homilli Ks. Abp Gądecki – nie jest traktowane jak powód do dziękczynienia, nie jest traktowane jak rzecz najważniejsza. Życie jest zrelatywizowane i określa się je jego jakością. (…) łatwo zrelatywizować wartość ludzkiego życia, czynić z niego jakość, lepszą lub gorszą. Takie postawienie sprawy stwarza zachętę do eliminacji słabego życia. Tragicznym przejawem tego jest eutanazja pokątna, zakamuflowana ale i otwarta, która usprawiedliwiana jest za pomocą tzw. uśmierzania bólu człowieka, usprawiedliwiana przez uśmiercanie chorych śmiertelnie dzieci. Wszystko to sprowadza się do zarzucenia zasady świętości życia – życia każdego człowieka. Pełna afirmacja życia, prawdziwe jego docenienie jest możliwe tylko w perspektywie chrześcijańskiej. Jeśli uczynimy życie wartością fundamentalną w perspektywie Bożej, człowiek nie będzie tylko produktem ewolucji ale dziełem Boga!

W kolejnych dniach obradowano w wyodrębnionych tematycznie sesjach: „Moje życie” (odniesienie do siebie samego), „Odpowiedzialność, miłość i posługa charytatywna” (relacje z drugim), „Wiara, która przenika życie” (odniesienie do Boga). Na zakończenie drugiego dnia dostojni goście zwiedzili Łódź – „miasto męczenników i świętych”. Obejrzeli m.in. miejsca związanych z początkiem drogi do świętości: św. Maksymiliana Marii Kolbego (Pabianice) i św. Faustyny Kowalskiej (Park Wenecja w Łodzi), a także teren nazistowskiego obozu koncentracyjnego przeznaczonego dla dzieci polskich oraz stację „Radegast”.
W chwili, gdy zamykamy wydanie, Kongres dobiega końca.

Niedzielnej Mszy świętej odprawionej w łódzkiej bazylice archikatedralnej przewodniczy Ks. Kardynał Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, a po Eucharystii Ks. Abp Marek Jędraszewski podsumuje obrady.
Do Rady Konferencji Biskupów Europy (łac. Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae) należy 33 przewodniczących Konferencji Episkopatów obecnych w Europie, a także arcybiskupi Luksemburga, Monako, Cypru (obrządku maronickiego), biskup Kiszyniowa (Mołdawia), biskup eparchii mukaczewskiej oraz administrator apostolski Estonii. CCEE liczy ogółem 39 członków z 45 państw, a jej celem jest promocja i ochrona dobra Kościoła poprzez m.in. zacieśnianie współpracy między episkopatami, działania na rzecz nowej ewangelizacji w Europie, dążenie do przywrócenia jedności chrześcijan.

Przewodniczącym Rady jest Ks. Kardynał Péter Erdö, a wiceprzewodniczącymi: Ks. Kardynał Angelo Bagnasco i Ks. Abp Józef Michalik.

PAWEŁ JASZCZAK