Kłamstwa nt. II wojny światowej mają osłabić autorytet Rosji

Vladimir_PutinNa temat wy­da­rzeń II wojny świa­to­wej gło­szo­ne są „cy­nicz­ne kłam­stwa”, do­cho­dzi także do „bez­czel­ne­go oczer­nia­nia” ca­łe­go po­ko­le­nia ludzi – oznaj­mił Wła­di­mir Putin. Zda­niem ro­syj­skie­go pre­zy­den­ta, celem ta­kich dzia­łań jest osła­bie­nie mo­ral­ne­go au­to­ry­te­tu współ­cze­snej Rosji. We­dług MSZ tego kraju na ob­cho­dy 9 maja przy­ja­dą li­de­rzy 26 państw.

Komitet Organizacyjny Zwycięstwa jest zobowiązany do bronienia prawdy o wkładzie Związku Radzieckiego w zwycięstwo nad nazizmem, korzystając z poparcia obywateli w regionach – oznajmił dzisiaj prezydent Rosji Władimir Putin. 

Prezydent Putin brał udział w po­sie­dze­niu ko­mi­te­tu or­ga­ni­za­cyj­ne­go ob­cho­dów 70. rocz­ni­cy zwy­cię­stwa nad hi­tle­row­ski­mi Niem­ca­mi. Władimir Putin jest prze­wod­ni­czą­cym ko­mi­te­tu, któ­re­go pra­ca­mi kie­ru­je szef ad­mi­ni­stra­cji pre­zy­denc­kiej Sier­giej Iwa­now. Putin po­in­for­mo­wał m.​in., że w Rosji żyje dotąd 2,5 mln kom­ba­tan­tów II wojny świa­to­wej.

– Dzi­siaj nie­ste­ty wi­dzi­my nie tylko próby prze­ina­cze­nia, wy­pa­cze­nia wy­da­rzeń tej wojny, ale i cy­nicz­ne nie­skry­wa­ne kłam­stwa, bez­czel­ne oczer­nia­nie ca­łe­go po­ko­le­nia ludzi, któ­rzy prak­tycz­nie wszyst­ko od­da­li temu zwy­cię­stwu – oświad­czył Putin. Mówił o „bez­wstyd­nych wnio­skach”, które nie mają „ni­cze­go wspól­ne­go z praw­dą”. – Ich cel jest jasny: to osła­bie­nie siły i au­to­ry­te­tu mo­ral­ne­go współ­cze­snej Rosji, po­zba­wie­nie jej sta­tu­su kra­ju-zwy­cięz­cy ze wszel­ki­mi wy­ni­ka­ją­cy­mi z tego kon­se­kwen­cja­mi w sfe­rze prawa mię­dzy­na­ro­do­we­go, roz­dzie­le­nie i skłó­ce­nie na­ro­dów, wy­ko­rzy­sta­nie hi­sto­rycz­nych spe­ku­la­cji w grach geo­po­li­tycz­nych – oznaj­mił pre­zy­dent Rosji.

„Niestety, nasze społeczeństwo obecnie nadal jest narażone na próbę pod względem dojrzałości i jedności, trwałości naszych tradycji historycznych i więzi pokoleń. Dlatego zadanie komitetu organizacyjnego w każdym regionie FR polega na godnej odpowiedzi na te wyzwania w oparciu o aktywny udział i poparcie obywateli” – oznajmił Putin.

Prezydent dodał: – Mamy obo­wią­zek, by stale, twar­do, dając ar­gu­men­ty, sta­now­czo bro­nić praw­dy (…) o ko­lo­sal­nym wkła­dzie na­ro­du ra­dziec­kie­go w zwy­cię­stwo, o jed­no­czą­cej i de­cy­du­ją­cej roli ZSRR w po­ko­na­niu na­zi­zmu – oświad­czył

– Co się tyczy udzia­łu kra­jów eu­ro­pej­skich, to wpływ na to mają te dzia­ła­nia, które po­dej­mu­ją teraz Ame­ry­ka­nie i agre­syw­ny trzon Unii Eu­ro­pej­skiej – oświad­czył szef MSZ. Jed­nak, jak dodał, „szcze­gól­nie zna­cze­nie dla fia­ska kam­pa­nii an­ty­ro­syj­skiej ma zgoda kanc­lerz Nie­miec An­ge­li Mer­kel na przy­jazd do Mo­skwy”. Teraz, jak mówił Ław­row, uzgad­nia­ne są „kon­kret­ne pa­ra­me­try” jej udzia­łu.

za onet.pl/plsputniknews.com