Członek Zarządu PZPN handlował biletami

GreńCzło­nek Za­rzą­du PZPN Ka­zi­mierz Greń spę­dził noc w aresz­cie w Du­bli­nie. Zo­stał za­trzy­ma­ny przez ir­landz­ką po­li­cję przed me­czem eli­mi­na­cji mi­strzostw Eu­ro­py 2016, w któ­rym Ir­lan­dia po­dej­mo­wa­ła Pol­skę. Greń to były działacz SLD i radny tej formacji

We­dług „Irish Exa­mi­ner” Greń chciał sprze­dać nie­le­gal­nie dwa­na­ście bi­le­tów na to spo­tka­nie i dla­te­go zo­stał aresz­to­wa­ny. Spra­wę sko­men­to­wał pre­zes PZPN Zbi­gniew Bo­niek (Źró­dło: TVN24/x-news).