CBA sprawdza oświadczenia majątkowe Andrzeja Biernata. Luksusowe auto pod lupą

BiernatMinisterJak in­for­mu­je RMF FM, An­drzej Bier­nat zna­lazł się pod lupą CBA. Praw­do­po­dob­nie cho­dzi o oświad­cze­nia ma­jąt­ko­we mi­ni­stra spor­tu z lat 2011-2014. Wąt­pli­wo­ści budzi zakup luk­su­so­we­go auta.

Cen­tral­ne Biuro An­ty­ko­rup­cyj­ne wzię­ło pod lupę ostat­nie oświad­cze­nia ma­jąt­ko­we mi­ni­stra An­drzej Bier­na­ta. Kon­kret­nie, cho­dzi o za­ku­pio­ny przez po­li­ty­ka Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej luk­su­so­wy sa­mo­chód.

„Trzy lata temu (Bier­nat) nabył luk­su­so­wy sa­mo­chód te­re­no­wy. Jak wy­ni­ka z de­kla­ro­wa­nych przez niego do­cho­dów, mógł nie mieć środ­ków na taki zakup” – czy­ta­my na stro­nie rmf24.​pl

Jak wy­ni­ka z in­for­ma­cji re­por­te­rów RMF FM, CBA zwró­ci­ło się z proś­bą o udo­stęp­nie­nie od­po­wied­nich do­ku­men­tów. Cho­dzi m.​in. o wy­cią­gi z konta. Jak czy­ta­my, An­drzej Bier­nat sta­now­czo od­mó­wił współ­pra­cy. CBA wy­stą­pi­ło o zgodę na ana­li­zę jego konta; zgoda zo­sta­ła wy­da­na.

– Agen­ci prze­pro­wa­dza­ją skru­pu­lat­ną kon­tro­lę, zgod­ną z prawem.​Poczekaj­my na ich usta­le­nia – sko­men­to­wał na go­rą­co w TVP Info rzecz­nik CBA, Jacek Do­brzyń­ski.

za onet.pl/(jsch)