Bujak chce wojny z Rosją

Bujak– Ukra­ina chce dzi­siaj eks­per­tów, ofi­ce­rów, bo bu­du­je armię, pro­wa­dzi wojnę. Był­bym za tym, żeby ta­kich ofi­ce­rów im po­słać. By­ło­by fan­ta­stycz­nie, gdyby pol­scy żoł­nie­rze wal­czy­li w Do­niec­ku. Wtedy po­ka­zu­je­my, że bu­du­je­my głę­bo­ki, trwa­ły, stra­te­gicz­ny so­jusz, który bę­dzie gwa­ran­tem bez­pie­czeń­stwa nie tylko na­sze­go, ale i  Eu­ro­py – po­wie­dział w „Kontr­wy­wia­dzie RMF FM” dawny działacz Solidarności Zbi­gniew Bujak.

Bujak nie zdeklarował, niestety, że sam pójdzie walczyć na froncie. Dodał tylko, że „Pol­ska jest bli­ska zdra­dy Ukra­iny”, bo nie udzie­la jej po­trzeb­ne­go wspar­cia. – Jak są­siad pro­wa­dzi wojnę z na­szym śmier­tel­nym wro­giem, to trze­ba temu są­sia­do­wi pomóc. Sprze­daż broni Ukra­inie to wkład we wspól­ne bez­pie­czeń­stwo – ar­gu­men­to­wał dalej gość Kon­ra­da Pia­sec­kie­go.

– Je­stem zwo­len­ni­kiem bar­dzo da­le­kie­go za­an­ga­żo­wa­nia się. Wspól­na bry­ga­da pol­sko-li­tew­sko-ukra­iń­ska po­win­na wal­czyć dziś na wscho­dzie Ukra­iny. Wtedy po­ka­zu­je­my, że bu­du­je­my głę­bo­ki so­jusz. My wiemy, jak Rosja pro­wa­dzi wojnę. Nie zo­sta­wiaj­my Ukra­iń­ców sa­mych – ape­lo­wał Bujak.

Py­ta­ny, czy nie oba­wia się tego, że bez­po­śred­ni udział wojsk bę­dzie de facto ozna­czał stan wojny z Rosją, Zbi­gniew Bujak od­po­wie­dział, to już jest pro­blem Mo­skwy. – Je­że­li ona uważa, że tam nie ma ich woj­ska, to my w takim razie mo­że­my de­kla­ro­wać, że tylko po­ma­ga­my w walce z ja­ki­miś ter­ro­ry­sta­mi na wscho­dzie – wy­ja­śnił.

– Jak widzę, co się robi w Unii Eu­ro­pej­skiej w spra­wie Ukra­iny, to je­stem z po­sta­wy Pol­ski za­do­wo­lo­ny. Ale jak je­stem w oko­pach Ma­riu­po­la i widzę, że po­mo­cy ze stro­ny Pol­ski nie ma, a oni pro­szą o pomoc, to jest mi wstyd – dodał Bujak.

Darmo dajemy panu Bujakowi radę: jedź człowieku na Ukrainę i walcz na pierwszej linii z kim chcesz. Nie będziesz sam, bo walczy tam już od dłuższego czasu niejaka pani Gosiewska.

za onet.pl

Jedna myśl nt. „Bujak chce wojny z Rosją

  1. Matwiej Płatow

    ,,panie” Bujak dla Mnie i wielu Polaków śmiertelnym wrogiem jest Ukraina.To Oni wyrznęli 120 tyś.Polaków na Wołyniu,Galicji Małopolskiej, to Stefan Bandera zbrodniarz którego można porównać np : z Himmlerem jest Ukraińskim ,,bohaterem”to Oni żądają od Polski np: Przemyśla ,Lubelskiego itp.Więc proszę się wypowiadać w swym imieniu,a nie Polaków.A co do walki w Doniecku ,to droga wolna wy—-ć.

Możliwość komentowania jest wyłączona.