Białoruś: grupa kontaktowa uzgodniła rozejm na Ukrainie

KantaktowaGrupaOb­ra­du­ją­ca w Miń­sku mię­dzy­na­ro­do­wa grupa kon­tak­to­wa uzgod­ni­ła sche­mat wy­co­fa­nia ze stre­fy kon­flik­tu na Ukra­inie cięż­kie­go uzbro­je­nia oraz reżim za­pro­wa­dze­nia tam ro­zej­mu i kon­tro­li jego prze­strze­ga­nia – po­in­for­mo­wa­ła agen­cja TASS.

Ro­syj­ska agen­cja po­wo­ła­ła się na po­in­for­mo­wa­ne źró­dło. Spo­tka­nie trwa­ło około dwóch go­dzin. Nie prze­wi­dzia­no kon­tak­tu uczest­ni­ków z dzien­ni­ka­rza­mi po ich za­koń­cze­niu.

W roz­mo­wach uczest­ni­czy­li: wy­słan­nicz­ka OBWE Heidi Ta­glia­vi­ni, były pre­zy­dent Ukra­iny Le­onid Kucz­ma i am­ba­sa­dor Rosji w Ki­jo­wie Mi­cha­ił Zu­ra­bow, jak rów­nież przed­sta­wi­cie­le re­pu­blik lu­do­wych do­niec­kiej i łu­gań­skiej Denys Pu­szy­lin i Wła­dy­sław Dej­ne­go.

Na spo­tka­niu, jak po­da­ła agen­cja TASS, omó­wio­no też przy­szłość po­li­tycz­ną Don­ba­su. Dys­ku­to­wa­no rów­nież na temat wy­bo­rów w ogar­nię­tej wal­ka­mi wschod­niej czę­ści Ukra­iny.

Media po­in­for­mo­wa­ły, że Grupa Kon­tak­to­wa po­win­na wy­pra­co­wać usta­le­nia nie­zbęd­ne do ju­trzej­sze­go spo­tka­nia w bia­ło­ru­skiej sto­li­cy przy­wód­ców Nie­miec, Fran­cji, Rosji i Ukra­iny. Cho­dzi mię­dzy in­ny­mi o za­sa­dy prze­strze­ga­nia przy­szłe­go ro­zej­mu w Don­ba­sie.

Z kolei przed­sta­wi­cie­le re­pu­blik do­niec­kiej i łu­gań­skiej po­in­for­mo­wa­li o prze­ka­za­niu w Miń­sku mię­dzy­na­ro­do­wej gru­pie kon­tak­to­wej ds. kry­zy­su na Ukra­inie (OBWE, Ukra­ina, Rosja) pro­po­zy­cji po­ko­jo­we­go ure­gu­lo­wa­nia sy­tu­acji na Ukra­inie.

– Prze­ka­za­li­śmy uczest­ni­kom trój­stron­nej grupy kon­tak­to­wej pro­jekt pro­to­ko­łu, obej­mu­ją­cy ze­staw kro­ków na rzecz woj­sko­we­go i po­li­tycz­ne­go ure­gu­lo­wa­nia (sy­tu­acji). Stro­ny grupy kon­tak­to­wej wzię­ły ten pro­jekt i obie­ca­ły dać od­po­wiedź po prze­rwie – po­wie­dział przed­sta­wi­ciel Do­niec­kiej Re­pu­bli­ki Lu­do­wej Denys Pu­szy­lin, cy­to­wa­ny przez agen­cję TASS.

– Roz­mo­wy li­de­rów Rosji, Ukra­iny, Fran­cji i Nie­miec w Miń­sku to szan­sa, któ­rej nie można za­prze­pa­ścić – oświad­czy­ła w PE sze­fo­wa unij­nej dy­plo­ma­cji Fe­de­ri­ca Mo­ghe­ri­ni. Naj­więk­sze frak­cje eu­ro­par­la­men­tu są po­dzie­lo­ne ws. do­staw broni dla Ki­jo­wa.

Pod­czas de­ba­ty w Stras­bur­gu Mo­ghe­ri­ni oce­ni­ła, że w spra­wie sy­tu­acji na Ukra­inie naj­sku­tecz­niej­sze oka­za­ły się dwa ka­na­ły dzia­łań – trój­stron­na grupa kon­tak­to­wa i tzw. for­mat nor­mandz­ki, czyli roz­mo­wy pro­wa­dzo­ne przez pre­zy­den­ta Ukra­iny Petra Po­ro­szen­kę, kanc­lerz Nie­miec An­ge­lę Mer­kel, pre­zy­den­ta Fran­cji Fran­co­is Hol­lan­de’a i pre­zy­den­ta Rosji Wła­di­mi­ra Pu­ti­na.

za onet.pl

Jedna myśl nt. „Białoruś: grupa kontaktowa uzgodniła rozejm na Ukrainie

  1. 1gość

    Trzeba zauważyć, że Polska pod rządami PO nie dorasta do standardów białoruskich. To w Mińsku Łukaszenko jest gospodarzem międzynarodowych rozmów o Ukrainie, a nie Kopacz w Warszawie. Tym prześmiewcom wykrzykującym: „Polska to nie Białoruś” można przyznać rację. Polska jest w opinii międzynarodowej notowana nieco niżej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.